SIMS Projekt – Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte – Autonómia

SIMS Projekt – Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte

2011-12-31 -
2013-10-31
Donation Development Training Research

A project céljai

•    Négy Európai Uniós tagországban olyan társadalmi innovációk kifejlesztése, kipróbálása és értékelése, melyek fő célja a társadalmi-, szociális kirekesztettség mérséklése. Olyan programelemek kidolgozása melyek a társadalmi kirekesztettség mérséklését a kis összegű megtakarítások népszerűsítése illetve gyakorlatban való alkalmazása útján valósítják meg illetve olyan helyi projektek megvalósítása, mely során a mélyszegénységben élők, vagy alacsony jövedelmű háztartások megtakarítanak, illetve pénzügyi tudatosságuk nő;
•    A pénzügyi tudatosság növelésében lehetséges résztvevő kulcsszereplők (állami szervek, helyi önkormányzati szereplők, civil szervezetek, pénzügyi szolgáltatók stb.) közötti együttműködés erősítése;
•    Objektív adatok biztosítása és a tapasztalatok átadása a témában érintettek számára;
•    Bővítse, terjessze a döntéshozók felé azokat az ismereteket, melyek a kisösszegű megtakarításokkal kapcsolatosak;
•    Érzékenyítse illetve erősítse a döntéshozókat a téma iránt illetve bővítse információjukat, evvel elősegítse, hogy a politikai döntéshozatal társadalmi integrációt érintő kérdéseiben erősebb hangsúlyt fektessenek a pénzügyi tudatosság előmozdítására, mely egyik eszköze a társadalmi integrációnak.

A SIMS projekt során a fenti célok a következő tevékenységgel valósulnak meg:
1.    Kis-összegű megtakarításokat elősegítő kísérleti-projektek 4 Európai Uniós tagországban:
A projekt 12 hónapos időtartama alatt négy különböző kísérleti-projekt valósul meg párhuzamosan, négy különböző Európai Uniós tagállamban (Belgiumban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban illetve Magyarországon). A pilot projektek a kisösszegű megtakarítások elősegítését célozzák meg az alacsony-jövedelmű háztartások körében. A négy Európai Uniós tagállamban eltérő módszerű programok valósulnak meg, melyek minden estben az adott tagország gazdasági-társadalmi kontextusába illeszkednek.

Magyarországon az Autonómia Alapítvány által megvalósított projekt három módszert alkalmaz a program során. Egyfelől pénzügyi képzést nyújt (mind gyakorlati mind elméleti formában), másfelől a csoportokat, így a programban résztvevőket is szoros mentori jelenlét segíti, harmadrészt kiegészítő támogatás nyújt, mely ösztönzi a megtakarításokat. A magyarországi projektrész céljai közé tartozik, hogy elősegítse a pénzügyi tudatosság növekedését illetve a megtakarítás fontosságát az alacsony jövedelmű és történelmileg hátrányos helyzetű csoportok, mint például a romák körében.
A magyarországi SIMS projekt három különböző pénzügyi, oktatási és fejlesztési módszert valósít meg, tesztel és hasonlít össze. A három megvalósuló módszer:

•    CAF (Comunidades Autofinanciadas) Módszer: ebben a módszerben a résztvevők csoportot alakítanak, ami egy mentor koordinálásával, segítésével kel életre. A mentorok a programban résztvevőkkel szoros kapcsolatban álló emberek (roma vezetők, a települések kulcsszereplői az Észak-magyarországi régióban fekvő Csereháti tájegységen illetve Dél-dunántúli régióban, Tolna és Somogy megyében), akik nem csak mentorként, hanem tagként is részt vesznek a csoportok működésében. A csoporttagok egy zárt pénzügyi közösséget hoznak létre, melyben egyfelől közös tőkét akkumulálnak, másfelől közös hitelkeretet hoznak létre, melyből kölcsönöket vehetnek fel a csoport működése során. A felvett kis összegű kölcsönöket különféle kis összegű beruházási célokra fordíthatják.  A csoport működése során, csoporton kívüli tőke nem áramlik a csoport közös kasszájába, sem a csoporton kívülre nem áramlik tőke, mivel a kölcsönügyletek nem folyósíthatóak nem a csoporthoz tartozóknak. Mivel a csoporttagok egymásra vannak utalva a pénzügyi sikeresség érdekében, a CAF módszer erős közösségi összetartást is kialakít a csoporttagok körében. Ezen felül a csoporttagok a csoport működése közben, gyakorlatban sajátítják el a pénzügyi tervezés és gazdálkodás módszereit.

•    Esélykassza: a módszer története 2009-be nyúlik vissza, amikor Magyarországon először az Autonómia Alapítvány kipróbálta egy pilot program keretében ezt a pénzügyi technikát. A SIMS program során a 2009-ben kipróbálthoz hasonló módon, átlagosan 6-10 csoporttaggal új csoportok alakulnak új helyszíneken.. Az Esélykassza módszerben a csoporttagok előtakarékoskodnak majd, a csoport közös megtakarításához kiegészítő hiteltőke társul, és ebből a keretből helyezhetőek ki a hitelek a csoporttagok számára. A csoportok a működésük során a hitelfelvételeket úgy tervezik meg, hogy segítségükkel el lehessen kerülni a "válsághitelek" illetve az illegális pénz-hitelezők szolgáltatásait. A csoportok működését ebben a módszerben is mentorok segítik. A pénzügyi képzés, a pénzügyi tudatosság fejlesztése az Esélykassza módszerében is a gyakorlat szerves részét képezi, havonta pénzügyi képzések is fejlesztik a résztvevők pénzügyi tudását.
•    IDA (Individual Development Accounts – Egyéni Megtakarítási Számla) – Lakhatás program: Ez a módszer két elemből áll. Egyfelől a résztvevők a program ideje alatt a saját bankszámlájukon havi rendszerességgel előtakarékoskodnak, másfelől magában foglal egy azonos összegű támogatást, mely hozzásegíti a résztvevőket ahhoz, hogy elérjék a megtakarítási céljaikat. Az előtakarékoskodás egyfelől motiválja a programban résztvevőket a megtakarításra, másfelől így jogosulttá válnak a kiegészítő támogatásra.  Az egyéni megtakarítás és a kiegészítő támogatás összege lakhatási illetve olyan célokra fordítható, ami segít vagy stabilizálni a háztartás gazdálkodását vagy hosszútávú befektetést jelent (asset buliding).  A módszer célja, hogy az alacsony jövedelmű háztartások körében javuljanak a gyenge lakhatási körülmények és ezen keresztül javuljanak a háztartások életkörülményei is. A módszer kiegészül pénzügyi tréningekkel, melyek átadják a pénzügyi gondolkodás és a megtakarítás elveit és módszereit. Fontos eleme a képzésnek, program filozófiájának az energiahatékonyság növelése olyan tudással és eszközökkel, amelyek reálisan alkalmazhatók a célcsoport körében.

A projektben résztvevők száma programrészekre bontva:

CAF- modell:

Tervezett résztvevőszám: 24-36 résztvevő

Tervezett csoportok száma, illetve csoporttagok száma: 3 csoport; 8-12 fő a csoportonként

Esélykassza:

Tervezett résztvevőszám: 18-36 résztvevő

Tervezett csoportok száma, illetve csoporttagok száma: 3 csoport; 6-12 fő a csoportonként

IDA- Lakhatás program:

Tervezett résztvevőszám: 45 résztvevő

Tervezett csoportok száma, illetve csoporttagok száma: 3 település lesz bevonva 8- 15 fő településenként.

A SIMS projekt több magyarországi régióban, kilenc településen valósul meg.  Az Autonómia Alapítvány főként célcsoportját főként a hátrányos helyzetű településen élő cigányság alkotja, ezért a projektbe bekerült településeken élők között magas a romák részaránya (magasabb, mint 20%). 
A programot az Autonómia Alapítvány a helyi önkormányzatokkal, a Mikrohitel Zrt.-vel, és a NOBA Közösségi Kölcsön NonProfit Kft.-vel, mint pénzügyi, illetve kölcsönt nyújtó partnerekkel együttműködve valósítja meg. Helyi együttműködést kötöttünk továbbá a településeken működő takarékszövetkezetekkel is.
A Magyarországi SIMS projekt egyik célja, hogy összehasonlítsa a fenti három módszert abban a tekintetben, hogy melyik módszer használható leginkább az eltérő célcsoportba tartozók körében.  A CAF módszer eddig ismeretlen volt Magyarországon, így a SIMS célja többek között az is, hogy kidolgozza a módszer adaptációs lehetőségeit hazánkban.

Colleagues

Partners

  • Réseau Financement Alternatif (Belgium)
  • Agence Nouvelle des Solidarités Actives (France)
  • The Financial Inclusion Center (United Kingdom)
  • Crédoc (France)

Financers

  • Europian Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion
  • Levi Strauss Foundation
  • Open Society Institute

Details

Budget (Euro)€ 851127
Budget - own (Euro)€ 110186