Számá Dá Noj – Vigyázz Reánk ! Egyesület – Autonómia

Számá Dá Noj – Vigyázz Reánk ! Egyesület

-

Számá Dá Noj – Vigyázz Reánk ! Egyesület

(http://www.szmca.hu/szama2.html)

A Számá Dă Noj – Vigyázz Reánk ! Egyesületet pedagógusok, szociális munkások és más humán szolgáltatásban dolgozók hozták létre – a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal karöltve – 2002-ben. Úgy gondolták, hogy a Sellyei Kistérségben, többségében rendkívül nehéz körülmények között élő emberek életében sok esetben egy civil szervezet odafigyelése, segítsége fordulópontot jelenthet.

A szervezet céljai a következőek:

 • Közösségi terek létrehozása: szükség van olyan helyszínre, vagy helyszínekre, ahol az emberek megoszthatják problémáikat, közös programokat szervezhetnek, közösen dönthetnek, mert így együtt nagyobb felelősséget érezhetnek környezetükért. És persze a közösség sok esetben segítheti az egyént céljai elérésében.
 • Hatékony érdekérvényesítés segítése a periférián élők problémáiban.
 • Szociális, egészségügyi és kulturális programok, folyamatos jelenlét.
 • Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése az érintett térség falvaiban.
 • Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok tanulás révén történő társadalmi integrációjának elősegítése.
 • Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.

Tevékenységeik, szolgáltatásaik:

 • Tanoda és közösségi ház működtetése minden munkanapon.
 • “Nyitott Ház” néven közösségi házakat hoztak létre Gilvánfán és Magyamecskén. A közösségi házak valódi szervező és támogató központként működnek: tehetséggondozás, tanulássegítés, klubok, játszóházak, programok.
 • Ingyenes jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat.
 • Rendszeres közösségi, hagyományteremtő és őrző, valamint multikulturális programok.
 • A helyiek bevonása a programok előkészítésébe és bonyolításába gyakorlati terepet nyújt az együttműködési készség, az érdekérvényesítés, a tervezés és a felelősség tekintetében.
 • Átvállalt közművelődési feladatok: könyvtári szolgáltatás.
 • Képzésekhez, érettségi szerzéséhez tanulástámogatás felnőtteknek.
 • A felnőttek számára felkínált digitális írástudás és alapvető számítógépes kompetenciafejlesztés, az érettségi tárgyakból nyújtott felkészítők, a nyelvtanfolyamok – mind-mind növelik az esélyt a megfelelő állás megtalálásában és betöltésében. Programjaik többsége az elsődleges célján (szabadidős, közösségi összetartás) túl számtalan olyan készséget fejleszt az ott lakó fiatalokban és felnőttekben, amelyek rendkívül fontosak a munkavállalásnál.
 • Pályázatok írása és segítség nyújtása pályázatok írásában.
 • A térségben működő más civil szervezetekkel és önkormányzatokkal együttműködve számtalan esetben vállalják be munkahelyteremtő pályázataiknak képzési és mentorálási részét vagy segítik pályázatírásukat.

A Kiegészítő Támogatások program által támogatott „Kászá Dăsztyisză – Komplex Tanoda  Pogram Gilvánfán” című 2013 augusztusa és 2015 júniusa között a TÁMOP 3.3.9 konstrukcióból működő projekt általános célja, hogy tevékenységei és programjai révén hozzájáruljon a gilvánfai fiatalok iskolai és iskolán kívüli sikerességének javításához, társadalmi beilleszkedéséhez.

A projekt közvetlen céljai:

1. A gilvánfai hátrányos helyzetű fiatalok általános és középiskolai, ill. tanodai lemorzsolódásának csökkentése a tanoda komplex pedagógiai rendszerének segítségével.

2. Középiskolai tanulmányi sikerességük növelése és középiskolai integrációjuk támogatása.

3. Modellértékű intézmény fenntartása Gilvánfán, amely mind a tanulók, mind családjaik számára a pozitív minta szerepét tölti be, emelve a rendszeres tanulás, az értékteremtő tevékenység presztízsét.

4. Helyi segítők – különös tekintettel a tanodások családjaira – bevonása a program megvalósításába.

5. Terepmunka és pedagógiai gyakorlati hely biztosítása roma származású egyetemi hallgatóknak.

6. Támogató közösségi háttér kialakítása a tanodások körül.

Hosszú távú eredményként azt várják, hogy a szociokulturális másságból fakadó esélykülönbségek a továbbtanulás és a piacképes szakmák megszerzése területén csökkennek. A továbbtanulással elért társadalmi mobilitás kiugrási lehetőséget jelent az elszigetelődésből, ugyanakkor megmaradhatnak az identitás gyökereit jelentő kapcsolatok.

A szakmai megvalósítás alapja a tanoda pedagógiai programja, ennek kidolgozását és végrehajtását a szakmai vezető irányítja. A pedagógiai program elvei alapján az elfogadó pedagógiai attitűd, a társadalmi integrációra való törekvés, az élménypedagógia és a drámapedagógia áll. A pedagógiai csoport a szakmai vezetőből, a matematikatanárból, a magyartanárból, a helyi szociális segítőből, az idegennyelv-tanárból és az ösztöndíjas roma származású egyetemi hallgatóból áll. A szakmai vezető heti team-megbeszélést tart a pedagógiai csoport részére, ahol a pedagógiai program ütemterv szerint szakaszát, a heti feladatokat és a beszámolókat tárgyalják. A reál szakos tanár felel a tanodások logikai képességfejlesztéséért. A humán szakos tanár felel a tanulók szövegértési és szövegalkotási képességének fejlesztésért.

Az idegennyelv-tanár, a külföldi EVS-önkéntesssel együtt, elősegíti a tanodások német és angol nyelvi ismereteinek megszerzését. A roma származású egyetemi hallgató beás nyelvi projekteket tart, részt vesz a gilvánfai gyerekek hagyományőrző és -gyűjtő tevékenységében. A roma származású szociális asszisztens a helyi közösség tagjaként rész vesz a tanoda belső és nyitott programjainak szervezésében, segít a családokkal való kapcsolattartásban, segíti a pedagógusok tevékenységét. A pedagógia csoport feladata az iskolalátogatások, családlátogatások lebonyolítása, az együttműködő szervezetekkel való kapcsolattartás, kiegészítő programok megvalósítása, kompetenciamérések lebonyolítása.

A gilvánfai tanodaprogram pedagógiai programjának alapköveit a tanulást segítő tevékenységek, a projektek, a patrónusi rendszer és a "Fabatka" ösztöndíj rendszer képezik. Ezekhez szervesen csatlakoznak a tanodai nyitott programok és a külső rendezvények.

1. A tanulást segítő tevékenységek: bemeneti és kimeneti mérések, tantárgyi felzárkóztatás, egyéni fejlesztési terv és napló, idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése.

2. A projektek célja a tanodások kommunikációs, együttműködési, szociális készségeinek fejlesztése, hagyományőrzés és az identitástudat megőrzése.

A "Drámapedagógia" projektet a pécsi Playback társulat munkatársai szervezik. A playback foglalkozásokon résztvevő gyerekek kommunikációs és szociális készségeinek egyértelmű javulása remélhető.

A "Múltkutató" projekt célja helyi identitás megerősítése, a saját kultúra megismerése. A fiatalok, történész kollégánk vezetésével, felkutatják a közösség tárgyi, szellemi emlékeit, ezeket rendszerezik, feldolgozzák, láthatóvá teszik a közösség számára.

A "Zenebona" foglakozás a tanoda egyik legsikeresebb projektje. A hagyományőrző énekegyüttes gitár és kanna kíséretével beás, lovári és magyar cigány dalok megtanulásával és előadásával járul hozzá a tanodások identitástudatának fejlődéshez, ill. a cigány kultúra terjesztéséhez. A projektet a tanoda egyik pedagógusa és a roma szociális asszisztens vezeti.

3. A patrónusi rendszer lehetővé teszi, hogy minden tanodás előrehaladását és életkörülményeit figyelemmel tudják követni. A patrónus-tanuló viszony kölcsönös megegyezés alapján történik. A patrónus feladata megszervezni a patronált részvételét a különféle foglakozásokon, az iskolai előmenetel és kapcsolattartás koordinálása, családlátogatás szervezése.

4. A "Fabatka" ösztöndíj rendszer hivatott a tanodások iskolai eredményét és tanodai tevékenységét összegyűjteni, ösztönözni és jutalmazni. Alapvetése szerint minden pozitív eredményt rögzíteni és jutalmazni kell. Az iskolai osztályzatokat és a tanodai foglakozásokon való részvételt egy bizonyos szisztéma szerint pontozzák, félévente jutalmazzák. A pontrendszer jó képet ad tanulónak, szülőnek, pedagógusnak egyaránt a tanulók teljesítményéről egy adott időszakban.

A projekt megvalósításához 3 436 000 Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a Kiegészítő Támogatások Program, melyet az ún. „büfé-projektre”, a tanoda épületének karbantartására, riasztórendszer működtetésére és a pedagógusok útiköltségére fordítanak.