Részletes programtájékoztató – Autonómia

Részletes programtájékoztató

-

A projektmegvalósítást támogató szolgáltatás csomagunk az „EU forrásokkal a romák integrációjáért” program kiegészítő szolgáltatása, amivel elsősorban a projektfejlesztési szolgáltatásunk segítségével beadott projektek sikeres megvalósítását kívánjuk elősegíteni. A szolgáltatás a Mentori Program és a Kiegészítő Támogatások Program együttes szolgáltatása.

Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott projektek olyan kihívások elé állíthatják a megvalósító szervezeteket, melyekhez a támogatótól nem minden esetben kapnak intézményesített segítséget. Még az alaposan előkészített projektek esetében is támogatást igényel a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók feladata. A projektek zökkenőmentes pénzügyi lebonyolítása ugyancsak alapos előkészületeket igényel; a részleges vagy teljes mértékű utófinanszírozás pénzügyi nehézségeket okozhat a szervezet életében.

A projektmegvalósítást támogató szolgáltatásunk a fenti problémákra való felkészüléssel, és következetes, a végrehajtást támogató szakértői segítségnyújtással, továbbá szükség esetén pénzbeli támogatással is segíti a kedvezményezetteket.

Milyen konkrét támogatást jelent a projektmegvalósítást támogató szolgáltatás?

Szakértőink a projekt mentoraiként abban segítenek, hogy a pályázati dokumentációban foglaltakat a mindennapi működéshez szükséges gyakorlati teendőkre lehessen átdolgozni. Ez a következőket foglalhatja magában:

– Az Európai Uniós projektek végrehajtásában tapasztalattal még nem rendelkező szervezetek részére képzést tartunk a menedzsment és / vagy a szakmai megvalósítók részére, formadokumentumokat biztosítunk, tapasztalatszerző tanulmányutakat szervezünk, hogy jó példákat ismerhessenek meg.

– Közösen áttekintjük a pályázat ütemtervét, a feladatokat, tevékenységeket havi vagy heti szintre bontjuk le. Feladat-torlódás esetén segítünk az ütemterv átdolgozásában.

– Közösen áttekintjük, és szükség szerinti aktualizáljuk a pályázat költségvetését.

 

 • Indokolt esetekben a projekt sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen; de nem, vagy nem megfelelő mértékben finanszírozott költségek tekintetében vissza nem térítendő támogatást nyújtunk. A támogatás összege: legfeljebb 5.000.000 Ft (ötmillió forint) lehet (a megszerezhető összeg a támogatási szerződés megkötésekor érvényes árfolyamtól függ, 25.000 USD). A vissza nem térítendő támogatás nem lehet több mint a projekt teljes költségének 30%-a.

 

 • Cash-flow készítése: annak vizsgálata, hogy a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi erőforrások várhatóan folyamatosan rendelkezésre fognak-e állni a projekt teljes időszaka alatt.

 

 • Amennyiben ez a vizsgálat azt mutatja, hogy egy vagy több alkalommal a projekt pénzügyi finanszírozás nélkül maradna, akkor kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtunk akár több alkalommal is. A visszatérítendő támogatás összege: legfeljebb 10.000.000 Ft (tízmillió forint) lehet (a megszerezhető összeg a hitelszerződés megkötésekor érvényes árfolyamtól függ, 50.000 USD).

 

 • A visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatás egymással kombinálható.

 

Milyen projektek vehetnek részt a projektmegvalósítást támogató szolgáltatásban?

A szolgáltatást igénylő projekteknek az alábbi összes kritériumnak meg kell megfelelniük:

 1. A projekt roma integrációs célokat szolgál.
 2. A projekt egészségügyi, foglalkoztatási, közösségfejlesztési, lakhatási vagy oktatási területen valósul meg.
 3. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg.
 4. A kedvezményezett települési vagy roma nemzetiségi önkormányzat, civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság vagy szociális szövetkezet lehet.
 5. A kedvezményezett aláírt támogatói szerződéssel vagy támogatói okirattal rendelkezik arról, hogy projektjét megkezdheti. Már megkezdett, megvalósítás alatt álló, de még záró szakmai és pénzügyi beszámolót be nem nyújtott projektek kedvezményezettjei is jelentkezhetnek.
 6. Konzorciumban megvalósított projektek esetén partnerszervezet csak tagonkénti finanszírozás esetén jelentkezhet a programba, ahol a projektben önálló költségvetéssel rendelkezik és támogatásban is ez alapján részesül.
 7. A projekt egésze a pályázati útmutatóban és a pályázati dokumentációban megfogalmazott célok elérését szolgálja.
 8. A projekt költségvetése (illetve a kedvezményezett gazdálkodása) átlátható, és valamennyi költség a projekt céljainak elérését, a projekt sikeres megvalósítását szolgálja.

A feltételek teljesüléséről előzetesen a jelentkezési lapon kérünk információkat, ezt követően minden esetben helyszíni látogatás során egyeztetünk a pályázó szervezettel a lehetséges együttműködésről.

A feltételeknek való megfelelés automatikusan nem von maga után támogatási kötelezettséget az Autonómia Alapítvány részéről, az minden esetben egyedi elbírálás eredménye.

A támogatott szervezetnek vállalnia kell, hogy az Autonómia Alapítvány által kijelölt szakértők folyamatosan figyelemmel kísérjék a projekt szakmai és pénzügyi helyzetét. Pénzügyi támogatás esetén a támogatás felhasználásának elengedhetetlen feltétele a kölcsönös és folyamatos együttműködés az Autonómia Alapítvány és a Támogatott között.

Amennyiben az Autonómia Alapítvány, mint támogató forrásai lehetővé teszik, olyan – a fenti feltételeknek megfelelő – szervezetek is jelentkezhetnek a programba, amelyek projektjüket nem a projektfejlesztési szolgáltatás segítségével nyújtották be.

Mely szervezetek élveznek előnyt a jelentkezés során?

Azok a szervezetek, amelyek székhelye és / vagy projektjük célterülete a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti hátrányos helyzetű kistérségben van (ide értve a leghátrányosabb helyzetű és a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeket is), a programba való jelentkezés elbírálása során előnyt élveznek.

Hogyan lehet jelentkezni a projektmegvalósítást támogató szolgáltatások programba?

A programban való részvételi szándékot a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet kezdeményezni, melyet kérjük Burka Viktória programfelelősnek küldjenek el (burka.viktoria@autonomia.hu). A beérkezett jelentkezési lap feldolgozása után a program munkatársa felveszi a jelentkező szervezettel a kapcsolatot. Amennyiben a jelentkezési lap alapján is egyértelműen megállapítható, hogy a szervezet nem jogosult a programban való részvételre, a szervezet elutasításról szóló levelet kap.

Amennyiben a jelentkezési lap alapján a szervezet megfelel a részvételi kritériumoknak, helyszíni látogatást kezdeményezünk a további egyeztetések érdekében. Az alapítvány szakértőinek helyszíni látogatása után teszünk javaslatot arra, hogy milyen típusú szolgáltatásokat ajánlunk a projekt hatékony megvalósítása érdekében. Amennyiben a helyszíni látogatás szerzett információk is indokolják, 20 munkanapon belül kamatmentes visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást folyósítunk a kedvezményezett részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag pénzügyi támogatást nem lehet igénybe venni, csak a folyamatos mentori szolgáltatás részeként.

Kapcsolat:

A mentori program részleteiről:

Lukács György   gy.lukacs@autonomia.hu 

+36.20.460.3520

A kiegészítő támogatások program részleteiről:

Dandé István   dande@autonomia.hu

+36.20.379.0410