Megvalósító szervezetek – Autonómia

Megvalósító szervezetek

-

A programot az Autonómia Alapítvány és a Habitat for Humanity Magyarország valósítja meg. A program keretében biztosított hitel folyósítását és kezelését a Mikrohitel Zrt. végzi.

Autonómia Alapítvány

Az Autonómia Alapítvány bonyolítja a program előkészítését (projektdokumentáció elkészítése, a program támogatóival való kommunikáció, program megvalósítók közötti koordináció, önkormányzatokkal együttmûködés kialakítása, helyi tanácsadók felkészítése). A program elindulását követően az Autonómia Alapítvány programfelelőse irányítja a programtevékenységeket és felel a programnak a megvalósító szervezetek által jóváhagyott tervek szerinti végrehajtásáért az előtakarékossági időszakban (programindítás, résztvevők toborzása, jelentkezések feldolgozása, kiválasztás lebonyolítása, szerződéskötés, megtakarítások nyomonkövetése, helyi tanácsadók munkájának irányítása és minőségbiztosítása, résztvevők képzésének lebonyolítása, kiegészítő támogatás folyósítása). A résztvevők vagyoni céljaként megjelölt lakáscélú beruházás megvalósításának idején koordinációs szerepet tölt be a megvalósításban résztvevő szervezetek között (hiteligénylések bírálatának folyamata, hitelszerződések előkészítése, kivitelezés megvalósulásának monitorozása, hiteltörlesztés ellenőrzése a folyósítást követő hónapokban), együttműködik a hitelt folyósító Mikrohitel Zrt.-vel és a kivitelezést irányító Habitattal, koordinálja és ellenőrzi a helyi tanácsadók feladatvégzését.

Az Autonómia Alapítványról bõvebb információ: www.autonomia.hu
Telefonszám: (06-1) 237-6020, -23; e-mail: autonomia@autonomia.hu

Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity magyarországi szervezete részt vesz a program tervezésében és előkészítésében és az előtakarékossági időszak sikeres lezárását követően az ingatlan-felújítási munkák irányítójaként biztosítja a résztvevők által a programban tervezett beruházások megvalósulását (műszaki felmérés, műszaki tanácsadás, energia gazdálkodás hatékonyságának javításáról képzés biztosítása a résztvevőknek, a kivitelezés minőségellenőrzése). Továbbá a résztvevők számára elérhető hitelhez a kb. 55 millió forintnyi tőkét a Habitat for Humanity nemzetközi szervezete bocsátja a Mikrohitel Zrt. rendelkezésére.
A Habitat for Humanity magyarországi szervezete részéről a program megvalósításban részt vesznek:

Sümeghy György igazgató,
Bajor Tamás pénzügyi vezető,
Daniel van der Lek, fõmérnök
A Habitat for Humanity magyarországi szervezetérõl bővebb információ: www.habitat.hu

Telefonszám: (06-1) 354-1084, e-mail: habitat@habitat.hu
 

Mikrohitel Zrt.

A Mikrohitel Zrt. folyósítja a lakásfelújításhoz és építéshez szükséges hitelt a program résztvevői számára és végzi az adósság kezelését.
Winkler Gábor vezérigazgató.
A Mikrohitel Zrt.-rõl bõvebb információ: http://mikrohitelrt.hu/
Telefonszám: (06-1) 270-3478; e-mail:mikrohitelrt@mikrohitelrt.hu

Helyi tanácsadók

A programban érintett településeken helyi tanácsadók végzik a program nyilvánosságának biztosítását, a résztvevők toborzását, jelentkezők tájékoztatását, és előszűrését. A tanácsadók szerepet vállalnak a program résztvevőinek kiválasztásában és folyamatos jelenlétükkel személyes támogatást biztosítanak a résztvevő családoknak a megtakarítási időszakban. Nyomonkövetik a megtakarítás, a kiegészítő támogatás és a hitel összegének szerződés szerinti felhasználását. Támogatják az adósságkezelést végző Mikrohitel Zrt.-t a hiteltörlesztés követésében való személyes közreműködésükkel és a beruházásokat kivitelező Habitatot a munkálatok folyamatos nyomonkövetésével. A helyi tanácsadókat az Autonómia Alapítvány programfelelőse az érintett helyi önkormányzatokkal együtt választja ki és foglalkoztatja.

Önkormányzati szerepvállalás

A program sikeres megvalósításának alapvető feltétele az érintett település önkormányzatának együttmûködése, és támogatása. Az alábbiakban ismertetett önkormányzati szerepvállalás szükséges, illetve lehetséges a programban a településről résztvevõ családok számától és a település helyzetétõl függően. A program kizárólag azokon a településeken indítható, amelyek helyi önkormányzata a programot megvalósító szervezetekkel kötendő együttmûködési megállapodás keretében elköteleződik az alábbi vállalások teljesítése mellett:

– Az önkormányzat a településen kihelyezett hitelösszeg 30%-áig kezességvállalással vesz részt a hitel biztosításában. Az önkormányzatnak a kockázatközösségben való részvétele a program megvalósíthatóságának alapvető feltétele. A hitel-garancia nyújtása a képviselőtestület határozata alapján történik, melyet közjegyzői okiratba foglalnak.
– A kezességvállalás nyilatkozatba foglalásán túl az önkormányzat a településen kihelyezett hitelösszeg 3%-nak megfelelő mértékű óvadékot nyújt, amit az elkülönített bankszámlán fokozatosan tölt fel a hitelek kihelyezésének folyamatában.
– Közreműködés a résztvevők kiválasztásában, a hitel-tanács döntésében.
– Közremûködés a program helyi tanácsadójának (szociális munkás) foglalkoztatásában, munkabérükhöz/megbízási díjukhoz hozzájárulás biztosítása a program 28 hónapja alatt.
– A felújított vagy épített házak állapotának fenntartása közös érdek. Ennek megvalósulását nemcsak a program munkatársai, hanem a helyi önkormányzat is ellenõrzi a program, és azt követõen a hitel teljes futamideje (6 év) alatt.

Az önkormányzatok további lehetséges szerepvállalása a programban:
– Lakáscélú önkormányzati támogatás (egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás) biztosítása a családok számára;
– A programban résztvevő családok legalább egy felnőtt tagjának foglalkoztatása közmunka program keretében, ahol egyik szülő sem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, vagy egyéb foglalkoztatási, felnőttoktatási programba való bevonása a program ideje alatt.

 

Megvalósító szervezetek

-

Megvalósító szervezetek

AUTONÓMIA ALAPÍTVÁNY

Az Autonómia Alapítvány 1990-ben a civil társadalom fejlődésének elősegítésére alakult magánalapítvány. Elsősorban olyan civil kezdeményezéseket támogat, amelyek során az emberek mozgósítják a rendelkezésükre álló helyi erőforrásokat is céljaik elérése érdekében.

Lényegesnek tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű emberek körében végzett fejlesztő-adományozó programjainkban roma és nem roma civil szervezetek legyenek a partnereink. A közvetlen fejlesztő munka mellett képzéssel, kutatással foglalkozunk és saját források híján igyekszünk azt elősegíteni, hogy a romák és szegények munkaerő-piaci lehetőségeinek javítására szolgáló központi és uniós források célba érjenek, megfelelően hasznosuljanak. Fontosnak tartjuk, hogy az eltelt húsz év alatt megszerzett tudásunkat, munkánk tanulságait a köz minél szélesebb körben hasznosítsa.

 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK EGYESÜLETE

A Közösségfejlesztők Egyesülete (KÖFE) 1989 óta dolgozik Magyarországon a társadalmi integráció kiszélesítésén, a helyi demokrácia fejlesztésén, az öntevékeny és szolidáris helyi közösségek megteremtésén, a civil-társadalmi részvétel fejlesztésének érdekében. Nonprofit egyesületi formában működik, országos hálózatként, jelenleg hozzávetőlegesen 100 taggal.

A KÖFE a civil társadalom erősítése érdekében tevékenykedik, célja, hogy bátorítsa és képessé tegye a polgárokat saját életüket érintő helyi ügyekben való cselekvésre. Hozzájárul a demokratikus gyakorlatok terjedéséhez, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek részt vegyenek az őket érintő döntésekben, alternatívák között választani tudjanak, felelősséget vállaljanak életükért, megtanuljanak együttműködni, érdekeiket képviselni, konfliktusokat megoldani, konszenzusra jutni, stb. Hiszünk abban, hogy egy erős civil társadalom szerepe az adományozáson és a rászorultakon való segítésen túl az aktív állampolgári cselekvés elősegítése is.

Az egyesület ennek a célnak az elősegítése érdekében a közösségfejlesztés gondolatát terjeszti és mozgalommá formálja. Egy új szakma profilját alkotja meg képzések, szemináriumok, konferenciák és tanulmányutak révén. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos információk terjesztésében rendszeresen megjelenő lapja (Parola füzetek), módszertani és elméleti kiadványai mellett, a budapesti Civil Rádió és a Közösségi Adattár is szerepet játszik.
A KÖFE mint szakmai szervezet aktív a hálózatépítésben  – a közösségfejlesztő szakemberek hálózatba szervezésében és képzésében  -, a helyi közösségek és átlátható döntési mechanizmusok fejlesztésében, az információkhoz való hozzáférés elősegítésében, helyben aktív emberek képzésében, a szektorközi együttműködések előmozdításában és az együttműködés szellemének terjesztésében.   

 

VÁTI MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI NONPROFIT KFT.

A VÁTI (akkori nevén Városépítési Tervező Iroda) 1950-ben alakult meg. 1967 után a vállalat szakmai tevékenysége fokozatosan bővült. A vállalat a hazai településtervezés és településrendezés, majd később a regionális tervezés fő intézményévé vált, és a műemléképületek helyreállításának, a történeti városok rehabilitációjának nemzetközileg is elismert tervezési műhelye lett.

A kilencvenes évek végétől a VÁTI közhasznú szervezetként megbízást kapott az Országos Területrendezési és Műszaki Tervtár létrehozására és működtetésére, valamint elnyerte a területrendezéssel és területfejlesztéssel összefüggő állami feladatokra szóló szakmai tanácsadói megbízást. A VÁTI feladata az Országos Területfejlesztési Koncepció összeállítása és rendszeres felülvizsgálata. Szintén a kilencvenes évek végén a vállalat megbízást kapott a Phare programok és a határ menti együttműködést támogató Phare CBC programok irányításával, szervezésével és koordinálásával összefüggő állami feladatokra, melynek kapcsán létrejöttek a VÁTI regionális irodái. A VÁTI lett a területfejlesztést és területrendezést szolgáló információs rendszer (TeIR) kifejlesztésének és működtetésének felelőse.

 
SZOCIÁLIS SZAKMAI SZÖVETSÉG

A Szociális Szakmai Szövetség 1995-ben alakult ernyőszervezet, fő célkitűzései a szociális szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a döntéshozás – szociális és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja, illetve különböző szociális célú/témájú szakmai programok megvalósítása. A szervezetnek jelenleg kilenc tagszervezete van. A 3Sz tagszervezetei is vagy további szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek vagy pedig kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri és információs hálózattal rendelkezik. A szervezet jelenleg is számos – partnerségen alapuló – projekt megvalósításán dolgozik.

Az elmúlt években felerősödtek a szegényekkel és a cigányokkal szembeni előítéletek, a szakmában egyre hangosabbak azok a vélemények, mi szerint a szegénység elleni harc a szegények elleni harcba ment át, a társadalmi kohézió szinte nem is létezik. A 3Sz ebben a kérdésben számos fórumot szervezett, amely a kérdés társadalmi dimenzióit érintik, a társadalmi kohézió hiányának a kérdését feszegetik, a megoldási javaslatokra helyezve a hangsúlyt.

A szervezet az évek során aktívan részt vett több informális civil együttműködés tevékenységeiben, kezdeményezője számos civil együttműködés kialakulásának. Számos konferenciát és vitafórumot, érdekegyeztető fórumot szervez. A szervezet munkacsoportokat működtet, saját civil szakmai kiadványa van. (havonta megjelenő HÁLÓ).