Az Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése

-

DOKUMENTUMOK:

Autonómia Alapítvány – 2012. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet

Autonómia Alapítvány – A 2012. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

2012. évi tevékenységről szóló könyvvizsgálói jelentés

 

NARRATÍV BESZÁMOLÓ:

 

EU-s forrásokkal a romák integrációjáért

Forrása/támogató

Open Society Foundations

Teljes költségvetés

373 125 USD

2012-ra eső összeg

347 125 USD

Közhasznú tevékenység megnevezése

Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A programról

Olyan, uniós és hazai forrásokra pályázni szándékozó, önkormányzatok, roma szervezetek, intézmények segítése, amelyek – humán, társadalmi, szociális, egészségügyi, közösségi, kulturális fejlesztéssel kapcsolatos – részben vagy egészében a romák integrációját célzó projektekben gondolkodnak.

Hozzájárulás az öt országban futó program sikeréhez: Kísérlet arra, hogy lehet-e és hogyan lehet eljuttatni a roma integrációt fontosnak tartó pályázati szereplőket EU-s forrásokig, úgy hogy az valóban részvételi lehetőséget biztosítson a romák számára a projektciklus minden pontján.

Modellek, módszertanok kipróbálása, muníció gyűjtése egy különböző szinteken érvényes stratégiai csomag kidolgozásához a nemzetközi program számára. Fejlesztett projektek, a fejlesztési folyamat követésén keresztül igazolni a modellek működtethetőségét – projektgenerálás, mint megtérülő szolgáltatás kipróbálása.

Mi történt 2012-ben?

Egészségvédelemmel, közösségfejlesztéssel, ifjúságüggyel foglalkozó, kísérleti foglalkoztatási roma integrációs projekteket fejlesztettünk Európai Uniós pályázati kiírásokra.

Az igazán kezdő szervezetek számára képzésből, négy hazai és három külföldi tanulmányútból és egy kisadományi programból álló fejlesztési programot indítottunk 25 településről érkező roma aktivisták és önkormányzati munkatársak számára.

A programmal kapcsolatos tapasztalatainkat megosztottuk több hazai és nemzetközi fórumon, műhelynapokat szerveztünk több a roma integrációt érintő témában: pl. lakhatás, pénzügyi fejlesztés.

A program számokban

  • Roma integrációs projektek megvalósítására partnerség építés segítése 37 településen;
  • Projekttervező képzés strukturális alapokra 94 résztvevő számára;
  • Négy hazai és három külföldi tanulmányút szervezése önkormányzati munkatársak és roma aktivisták számára;
  • 10 kis roma integrációs közösségi program támogatás;
  • 37 fejlesztett EU-s kiírásra beadott roma integrációs projekt

Egy gondolat a jövőről

A program negyedik évére világos, hogy ilyen szolgáltatásra szükség van, jobban felépített, hatékonyabb programok valósíthatók meg ennek segítségével. Van arra remény, hogy az ilyen típusú szolgáltatásokat beépítsék azokba az EU-s kiírásokba, ahol szükség van a pályázói kör bátorítására, segítésre.

Visszajelzések néhány, az EU-s támogatási programokat jól ismerő szakmabelitől

„Közelebbről ismerve több felzárkóztatási programot, koncepciót, EU-s támogatást az mindenképpen kijelenthető, hogy az Autonómia programja hiánypótló. A program jelentősége a szolgáltatási csomag komplexitásában áll – gyakorlatorientált képzést nyújt, településre szabott fejlesztések beindítását segíti személyes jelenléttel, moderál a helyi problémák megoldásában érintettek között és egyben fejleszti a megvalósító szervezetek működési kapacitást.”

„Megfigyelőként részt vettem a program néhány fejlesztő napján és úgy gondolom, hogy a program legfontosabb eredménye a településekre szabott projektek kialakítása mellett a programba bevont civil szervezetek és önkormányzatok közös problémamegoldó képességének megerősítésében rejlik.”

„A nagy támogatási rendszerek bármilyen alapos tervezés nyomán állnak fel és épülnek ki, a programok megvalósítása során az előre nem látható elemek gyakran okoznak nehézséget. Az ilyen típusú program rugalmassága, problémaérzékenysége miatt hatékonyabban tud alkalmazkodni a célcsoportok olykor speciális igényeihez, és komplex megközelítésű gyakorlatával a forrásfelhasználás optimalizálásában is érdemi eredményeket tud felmutatni a mélyszegénységben élők vonatkozásában. Mint támogatási eszköz alkalmas ugyanakkor arra, hogy a program során összegyűlt tapasztalatokat ajánlások formájában a szakpolitikák felé is közvetíteni tudja.”

Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért (MERI)

Forrás/Támogató

Open Society Foundations

Támogatás teljes összege

25.000 USD

2012-ben költött összeg

5 249 119 Ft

Közhasznú tevékenység megnevezése

Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A programról

A Polgármesterek EU forrásokkal a romák integrációjáért program egy hálózati együttműködés alapjait teremtette meg. Olyan magyarországi településeket, polgármestereket fog egybe, akik a romák befogadása terén jó gyakorlatokkal rendelkeznek, illetve helyi tevékenységeiket szeretnék továbbfejleszteni. A program hátterét az a felismerés adta, hogy a Strukturális Alapok forrásai kevéssé jutnak el lokális szintre, ez fokozottan érvényes a társadalmi kirekesztettség terén. Az Európai Bizottság támogatásával elindult program erősíteni szeretné azokat a kezdeményezéseket, amelyek helyben befogadó (inkluzív) módon használják a közösségi forrásokat.

Mi történt 2012-ben?

A program 2012 májusában indult, tereplátogatások és ezek tapasztalataiból tanulmányuk írásával. A pályázatban szereplő 10 esettanulmány helyett végül 14 esettanulmányt került megírásra. A 14 települést az Autonómia Alapítvány munkatársainak ajánlása alapján, egy 25 településből álló listából választottuk ki. Az elkészült esettanulmányokat angolra is lefordíttattuk, tekintettel arra, hogy azokat egy nemzetközi zsűri véleményezte.

2012. október 11-12-én került sor egy nemzetközi konferencia keretében a MERI Hálózat hivatalos megnyitójára, illetve a zsűrizett esettanulmányok alapján a díjátadókra. Magyarországról az általunk gyűjtött 14 esettanulmányból 3 kapott díjat (Ács, Besence, Gyulaj).

A konferenciát követően Gyulajon tartottunk jövőtervező műhelyt – az OSI a program folytatásáról biztosította a településeket és szervezetünket is. A program működtetésére ugyancsak pályáznunk kell, a koncepciónk készen van.

Egy gondolat a jövőről

Terveink szerint 2013-ban egy kétéves hálózati együttműködési programmal tudjuk az érintett településeket megkínálni. Teendő van bőven, a hálózat iránt érdeklődő polgármesterek is más-más tapasztalattal bírnak, egymást is tudják erősíteni. Terveink szerint egymás közötti tapasztalatcseréket, humánerőforrás-támogatást és projektfejlesztési szolgáltatást is tudunk biztosítani. Az OSI ajánlására együttműködőnk lesz a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.

Mentor

Forrása/támogató

Open Society Foundations

Teljes költségvetés

143 000 EUR

2012-re eső összeg

6 953 903 Ft (26 044 EUR)

Közhasznú tevékenység megnevezése

Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a), b)

A programról

A Mentor program célja, hogy az EU-s forrásokkal a romák integrációjáért program keretében fejlesztett és a pályázatokon sikeres, roma integrációt szolgáló projektek a megvalósítási szakasz idején különböző szakértői támogatásokat kapjanak, amik segítik a projektek minél hatékonyabb megvalósulását. A szakértői segítség egyaránt érinti a technikai megvalósítással összefüggő kérdéseket valamint az adott projektekhez kapcsolódó egyéb szakértők biztosítását.

A mentori szolgáltatások területei:

–         projekt megvalósítók támogatása a minőségellenőrzésben, a roma integrációt érintően,

–         projektértékelés és hatásvizsgálatok segítése,

–         partnerség kialakításának támogatása roma szervezetek és projektmegvalósítók között,

–     ESZA típusú programok megvalósításához szükséges technikai és menedzsment készségek elsajátítása.

A program keretein belül három főbb támogatástípust nyújtunk:

a) technikai jellegű szolgáltatások: projektmenedzsment tréningek, projekt adminisztrációval kapcsolatos támogatás, szakértői támogatás elsősorban a pénzügyi adminisztráció és a közbeszerzések területén.

b) szakértői szolgáltatások: projektindításokhoz kapcsolódó akciótervek, megvalósítási tervek tervezése, projekt előrehaladási jelentések, riportálások segítése, a projekt kommunikációja. (A projektek kellőképpen előkészítettek a pályázati szintre, de heti, havi szintű megvalósítási terveket nem tartalmaznak, ehhez kell segítség).

c) szervezeti szintű támogatás: csapatépítés, konfliktus-kezelés.

Mi történt 2012-ben?

2012-ben összesen 10 szervezet projektjeinek megvalósulását támogattuk a Mentor program keretében, ami összesen 31 szakértői napot jelentett. A szervezetek elsősorban pénzügyi jellegű segítségeket kértek, beleértve ebbe a közbeszerzések összeállítását éppúgy, mint a PEJ-ek ellenőrzését, szerződésmódosításokat. Új „ügyfélkörként” jelentek meg a LEADER-es projektek, amik teljes egészében utófinanszírozottak, ezért ez esetekben a Kiegészítő Támogatás kamatmentes hitelei éppúgy a szolgáltatás részei, mint a cash-flow készítés. A pénzügyi szolgáltatásokon, technikai segítségen túli „klasszikus” szakmai támogatást három szervezet igényelt és kapott.

A 2012-ben mentorált szervezetek és programok

Bonyhád TÁMOP 535
Szendrőlád Tanoda
Szendrőlád TÁMOP 143
Dömsöd BK
Perkupa TÁMOP
Berettyóújfalu TÁMOP
Pécel FLP
Tiszatarján LEADER
Szendrőlád LEADER
Amrita TÁMOP 531

A Mentor program az EU-s forrásokkal a romák integrációjáért és a Kiegészítő Támogatás program közös „csomagot” alkotnak, ami a kezdő szervezetek első képzésétől a sikeres EU-s projektek megvalósításáig öleli fel a szolgáltatásokat. Terveink és reményeink szerint a jövőben az OSI is egy csomagként, ugyanazon technika, szerződési és elszámolási feltételek mellett fogja támogatni a szolgáltatást.

SIMS (Social innovation and mutual learning on Micro-savings in Europe – Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa szerte) program

Forrása/támogató

Levi Strauss Foundation

European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Open Society Foundations

A program teljes költségvetése

142.000 EUR

2012-re eső összeg

86.000 EUR

Partner szervezetek

Réseau Financement Alternatif (Belgium)

Agence Nouvelle des Solidarités Actives (Franciaország)

The Financial Inclusion Center (Egyesült-Királyság)

Crédoc (Franciaország)

Közhasznú tevékenység megnevezése

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 3. § (2) a), b)

A programról

A SIMS program az Alapítvány pénzügyi fejlesztőprogramjainak többéves tapasztalatát ötvözi és nemzetközi illetve hazai partnerekkel együttműködve egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat kereti között valósul meg.

Az Alapítvány eddigi munkájából adódóan a program az alacsony-jövedelmű és leszakadó térségekben, településeken élő roma és nem-roma családokat szólítja meg. A program célja, hogy alternatív pénzügyi-, megtakarítási-, közösségi alapú hitelezési illetve közösségi alapú bankolási lehetőséget nyújtson a bevont családok számára. Mindevvel el szeretné érni, hogy a szegénységben élők pénzügyi helyzete javuljon olyan pénzügyi képzési programmal egybekötve, amelynek része mikro hitelezési tevékenység is. Továbbá kidolgozzon a bankképtelen, rendezetlen pénzügyi helyzetű családok számára egy fenntartható mikrohitelezési programot.

A program során három eltérő megtakarítási, hitelezési, és „bankolási“ modell (IDA, Esélykassza, CAF) adaptációja segítségével olyan helyi csoportok szerveződnek, melyekben az alacsony jövedelmű háztartások megtakarítanak, közösségi szinten mikrohitelezésre nyílik lehetőségük illetve közösségi-bankokat hoznak létre. Ezekkel a módszerekkel a háztartások gazdálkodása konszolidáltabbá válik és egyfajta pénzügyi alternatíva alakul ki a szociális támogatási rendszeréhez képest. A programot végig kíséri egy pénzügyi képzés a résztvevők számára, mely során a résztvevőknek lehetősége nyílik a háztartás-gazdálkodással, a megtakarításokkal, a hitelfelvétellel, a pénzintézetek működésével kapcsolatos eddigi tudásuk bővítésére. A pénzügyi képzésen túlmenően energiahatékonysági képzést is biztosít a program a résztvevők számára, mely a gyakorlatban hasznosítható praktikus és az alacsony jövedelmű háztartások számára is elérhető megoldásokat nyújt. Ezek a megoldások környezettudatosak, illetve költségcsökkentő hatásuk is van egyben.

Mi történt 2012-ben?

A program 2012-ben 6 magyarországi hátrányos helyzetű kistérség 15 településén működött. A program során 4 IDA megtakarítási csoport, 5 Esélykassza csoport illetve 3 CAF csoport alakult. A program során a következő tevékenységek valósultak meg; csoportszervezés, mentorálás, kötelező megtakarítás, kiegészítő támogatás biztosítása, csoportos hitelezés, közösségi-bankozás, internet alapú hitelnyújtás és egyéni számlaegyenleg-közlés, pénzügyi képzés, energiahatékonysági képzés, közösségfejlesztés, értékelés, konferenciaszervezés.

A program résztvevői aktív szerepet játszottak a program megvalósítása során, ám eltérő mértékben attól függően, hogy az adott településen IDA, EK vagy CAF csoport alakult. Mindhárom módszer esetében igaz, hogy rövidtávú és hosszú távú pénzügyi célokat kellett a résztvevőknek maguk elé tűzniük, melyek megtervezéséhez, megvalósításához illetve lebonyolításához használniuk kellett a saját erőforrásaikat (is). Az IDA program esetében hosszú távon meg kellett tervezniük a háztartás költségvetését illetve azt, hogy a megtakarításokat hogyan tudja a háztartás kigazdálkodni.  A megtakarításhoz a megtakarítási időszak befejeztével, az Alapítvány kvázi „duplázásként“ a résztvevő megtakarításának megfelelő összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított, amit a résztvevő beruházási célra tudott fordítani. Jellemzően lakhatási viszonyok javítására került sor az így összegyűlt tőkéből, ezen belül is főként házfelújítás, szigetelés és fűtéskorszerűsítés valósult meg. Az Esélykassza csoportos módszer esetében egyfelől a megtakarításokra kellett koncentrálnia a résztvevőknek, ám ezen felül a csoporttagok között kölcsönös bizalomnak is kellett lennie hisz a csoportban kölcsönösen kezességet vállaltak a tagok a hitel folyósításakor, így már magukban a csoportok kialakításában is aktív szerepet játszottak a résztvevők. A csoporttagok a hiteleket kisebb beruházásokra tudták fordítani; téli tüzelő megvásárlása, munkagép-, munkaeszköz megvásárlása. A CAF módszer esetében nem pusztán a megtakarításokkor, a hitelkihelyezésekkor, a csoport kialakításakor játszottak aktív szerepet a résztvevők, hanem a csoport szabályainak megalkotásában és működési feltételeinek megteremtésében is. A CAF módszer során olyan közösségi-„bankokat“ hoztak létre a résztvevők, amik működését teljes egészében a csoporttagok biztosították. A hitelek jellemzően krízis-hitelként funkcionáltak, azaz az azonnali „krízis“ kiadásaikat tudták a családok a közösségi segítségnyújtásra támaszkodva kigazdálkodni. Mindezen folyamatokat tovább erősítették az adott közösségekben élő helyi mentorok, akik a program alkalmazásában, a program elindulásától kezdve részt vettek a projekt tervezésében. Mindezen tényezők hozzásegítették a programot a sikeres megvalósuláshoz, hisz a résztvevők, illetve a mentorok magukénak érezték a programot, s annak működésében, és megvalósításának a kialakításában is nagy szerepet játszottak.

Összességében megállapítható, hogy mind a megtakarítás, mind a közösségi hitelkihelyezés, mind a pénzügyi tudatosság mentén a kezdeti helyzethez képest elmozdulást sikerült generálnia a programnak a résztvevők körében. A CAF módszer adaptációjával pedig egy olyan önfenntartó módszer bevezetését sikerült meghonosítani, melynek fenntartásához nem szükséges kívülről jövő forrást bevonni. A résztvevők körében a megtakarítások jelentősen nőttek mind a rövidtávú mind a hosszú távú pénzügyi célok tudatosabbá és elérhetőbbekké váltak. A mikrohitelezés innovatív értékeivel és az és közösségek aktivizálásával a program előre mozdulást tudott generálni a helyi társadalmi együttélésben, hisz a csoportok a roma és nem-roma lakosok együttműködésével valósultak meg. Továbbá a közösségi alapú bankozás, azaz a helyi szükségletek helyi szinten történő kielégítése flexibilis és/de prudens szolgáltatásokkal, egy olyan rendszer felállítását tette lehetővé, amely bár az eljárásrend kereteit biztosítja a működéshez (és a szükséges technikai szolgáltatásokat is), minél nagyobb döntési felelősséget hagy a helyi közösségeknél. A program kereti között 2012-ben megvalósult továbbá egy konferencia, ami a pénzügyi-fejlesztésekkel foglalkozó programok magyarországi tapasztalatait gyűjtötte össze, továbbá egy kis-film az IDA program elemről.

A program számokban

A programba bevont települések száma                                            15

A programba bevont csoportok száma                                               17

A programot sikeresen befejező csoportok száma                             13

A Programba bevont résztvevők száma                                              236

A programot sikeresen befejező résztvevők száma                            114

A programba bevont és foglalkoztatott mentorok szám                      9

Program során megvalósult mentorképzések száma                          2

A programba bevont és foglalkoztatott trénerek száma                      3

A programban foglalkoztatott kályhakészítő szakember                      2

A program során az összes megtakarítás                                           2.894.370 HUF

A program során összes kihelyezett hitel                                            2.122.120 HUF

Pénzügyi képzési alkalmak száma                                                       41

Energiahatékonysági képzési alkalmak száma                                    17

Egy gondolat a program jövőjéről

A program 2013 szeptemberében véget ér. A program továbbfejlesztéseként kidolgozásra került, egy munkaanyag, mely a Biopénz munkacímet viseli. Jelenleg ehhez a koncepcióhoz keresünk bevonható forrásokat.

Ezen túlmenően a programot a 33 magyar döntős közé választották a 2013-as ERSTE Társadalmi Integrációs Díj keretei között. A díjról a döntés szeptember folyamán várható.

Linkek/sajtómegjelenések

http://www.autonomia.hu/hu/programok/sims-projekt-tarsadalmi-innovacio-kolcsonos-tanulas-illetve-kisosszegu-megtakaritasok-euro

http://www.youtube.com/watch?v=6XxLxPKveTc&list=UULlp11Lslt78qw6jVSNhlnQ&index=4

http://www.romapage.hu/Szerencs%C3%A9s+Tal%C3%A1lkoz%C3%A1sok+projekt

Kiegészítő Támogatások Program

Forrás/Támogató

Open Society Foundations

Támogatás teljes összege

432.278 USD

2012-ben költött összeg

18.198.338.Ft

Közhasznú tevékenység megnevezése

Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a), b)

A programról

A Kiegészítő Támogatások Program az „EU forrásokkal a romák integrációjáért” program kiegészítő szolgáltatása, amivel elsősorban a projektfejlesztési szolgáltatás segítségével beadott projektek sikeres megvalósítását kívánja elősegíteni.  Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból támogatott projektek olyan kihívások elé állíthatják a megvalósító szervezeteket, melyekhez a támogatótól nem minden esetben kapnak intézményesített segítséget. Még az alaposan előkészített projektek esetében is támogatást igényel a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók feladata. A projektek zökkenőmentes pénzügyi lebonyolítása ugyancsak alapos előkészületeket igényel; a részleges vagy teljes mértékű elő utófinanszírozás pénzügyi nehézségeket okozhat a szervezet életében. A Kiegészítő Támogatások Program – a Mentor programmal együttműködésben – a fenti problémákra való felkészüléssel, és következetes, a végrehajtást támogató szakértői segítségnyújtással, továbbá szükség esetén pénzbeli támogatással is segíti a kedvezményezetteket.

Mi történt 2012-ben?

A program 2012 májusában indult, a két hónapos előkészítő munkálatok (működési rendszer részletes kidolgozása, dokumentumok előkészítése) után a program meghirdetésre került az EU-s forrásokkal a romák integrációjáért program körében támogatott szervezetek között. A szervezetek egy részének volt EU forrásból támogatott projektje, egy részüknél a projekt időszak már a végéhez közeledett, de természetesen nem minden szervezetnek volt futó projektje. Mivel a Kiegészítő Támogatások Programban visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő támogatásra jelentkező szervezetek esetében kitétel, hogy rendelkezzenek megvalósítás alatt álló projekttel, ez leszűkítette a jelentkezők körét. A 2012. év során 31 szervezettel voltunk kapcsolatban különböző szinten. 17 szervezet jelentkezett az KTP programhoz támogatásra, melyből 7 szervezetet támogatásra érdemesnek ítélt a program Bíráló Bizottsága, és 10 jelentkezést elutasított.  A fennmaradó 14 egykori fejlesztett szervezet – különböző okok miatt – a megkeresés ellenére sem jelentkezett a programhoz.

A jelentkezés menete a következő volt 2012-ben: a szervezetek előzetesen beküldtek egy egyszerű, a projekttel kapcsolatos alapvető információkra vonatkozó adatlapot. Amennyiben ezek alapján a szervezet megfelelt a jelentkezés feltételeinek, egy részletesebb adatlapot küldtünk el a jelentkezőnek, valamint kértük projektjük részletes adatlapját, az aláírt támogatási szerződést, és – amennyiben volt – az időközi elszámolási dokumentumokat, és természetesen a pénzügyi tervet. Ha a döntéshez még szükség volt egyéb információkra, dokumentumokra is, azt is kértük a szervezettől.  Amikor a döntés meghozatalához szükséges elegendő információval rendelkeztünk, a Bíráló Bizottság elé terjesztettük a szervezett anyagának összefoglalóját egy un. döntéshozatali sablonban. Mindez egy meghatározott időtartam alatt kellett, hogy megtörténjen. A döntés meghozatala után értesítettük a szervezetet. Szerződéskötés esetén előkészítettük a 6-7 oldalas szerződést, mely részletesen tartalmazta a szerződés feltételeit, a támogatás részleteit, feltételeit, visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetés menetét, az időszakos elszámolási kötelezettségeket, és egyéb fontos részleteket.

A támogatott szervezetek a következő területeken tervezett projektjeik megvalósításához igényelték a Kiegészítő Támogatások Program támogatását: egészségügy (6%), lakhatás (6%), foglalkoztatás (18%), oktatás (29%), közösségfejlesztés (41%). Egy-egy projektnél több részterületet is érint a megvalósítás folyamata.

A 2012-ben kihelyezett adomány összeg 3 650 000 Ft, a kihelyezett visszatérítendő támogatás összege pedig 9 821 204 Ft volt.

Egy gondolat a jövőről

2012-ben a program indulásakor már látszott, hogy a jelenlegi magyarországi EU-s támogatási rendszer döntési mechanizmusa hosszú hónapokon keresztül nem hozott döntéseket számos beadott pályázat támogatásával kapcsolatban, nem voltak új pályázatok, valamint döntés esetén előnyben részesítette a kormány közeli szervezeteket. A fenti okok miatt a PFG programban fejlesztett szervezetek pályázatai szintén hónapokig kényszerültek a döntésre várni, vagy esetleg új pályázatok kiírására. Ez nagyon erősen befolyásolta a Kiegészítő Támogatások Program alakulását, hiszen a jelentkező szervezetek száma is jóval alacsonyabb lett, mint a program tervezésekor várható volt.  Ennek ellenére a támogatások megítélésekor a program munkatársai és a Bíráló Bizottság tagjai azokat a projekteket támogatták, melyek fenntarthatónak tűntek, és valós tartalommal rendelkeztek.  A program hangsúlyos eleme volt, hogy csak a Mentor programban is részt vevő szervezetek lehettek a Kiegészítő Támogatások Program kedvezményezettjei.  Annak érdekében, hogy a két programban való részvétel ne jelentsen felesleges adminisztratív és egyéb teendőket a jelentkező szervezetek részéről, a jövőben a két program részben összevont eljárásrend alapján, „Projektmegvalósítást Támogató Szolgáltatások” néven hirdeti meg együttes szolgáltatásait (a programokat finanszírozó OSI felé értelemszerűen elválasztott könyveléssel és adminisztrációval).

A program jövője, hogy az EU-s forrásokkal a romák integrációjáért és a Projektmegvalósító Támogató Szolgáltatások program is szorosabban egymásra épül, és a pályázat megírásának elsajátításától egy komolyabb pályázat megvalósításáig szükség esetén mind anyagilag, mind szakmailag támogatja a roma integrációt segítő szervezeteket.

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja. TÁMOP 5.1.3.  – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért I. komponens

Forrás/Támogató

Európai Unió/Magyar kormány

A teljes összeg

296 795 017 Ft/ ebből a ránk eső rész 151 159 252 Ft

A 2012-ben ráfordított összeg

35 M Ft

Együttműködő szervezetek

Közösségfejlesztők Egyesülete, Szociális Szakmai Szövetség, VÁTI

Időtartam

2010.05 – 2014.01

Közhasznú tevékenység megnevezése

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 3. § (2) a), b)

A programról

A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében 2010-ben támogatási program indult Magyarországon, amely a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztését, egyes közszolgáltatásoknak a helyi szükségletekhez igazítását, továbbá az érintett települési kör lakosságának mozgósítását kívánja elérni.

A program két komponensből áll. Mindkét komponens a szociális, a közösségfejlesztési és a település-/ terület-/ vidékfejlesztési munka három pillérén nyugszik. A támogatási program 2. komponensében helyi/kistérségi szervezetek konzorciumai pályáztak a mélyszegénységben élők helyzetének javítását és integrációját célzó projektekkel, míg a 1. komponensben dolgozó szervezetek ezen pályázók szakmai támogatását végzik a pályázati szakaszban, és a megvalósítás időszakában.

A mi programunk legfőbb célja a 2. komponens pályázóinak folyamatos, testreszabott szakmai és módszertani segítése. Nem kevésbé fontos cél a megvalósítás során felhalmozódó tudás és tapasztalat megosztásának elősegítése, valamint e tapasztalatok átadása a fejlesztési programokat tervező szervezetek számára.

Tevékenységek és elért eredmények 2012-ben

A program harmadik évében a 2. komponens mind a 25 nyertes projektje megkezdte tevékenységét. Szakmai stábunk együttműködési megállapodást kötött minden pályázóval és részletes munkatervekben rögzítette a közös munka részleteit. A szerződéskötési procedúrát követően megkezdődtek a helyi konzultációk, elindult a szupervíziós szolgáltatás. A programokat megvalósító szakemberek számára szakmai műhelyeket és képzéseket szerveztünk. Saját fejlesztésű képzési programjaink közül lezárult a „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” című képzés akkreditációja és befejeződött az adósságkezeléssel, pénzügyi tudatosság fejlesztésével kapcsolatos tananyag kidolgozása. Lezárult a program hatásvizsgálatának első adatfelvétele, melynek során kérdőíves kérdezés zajlott egy 1300 fős mintán.

A program során kiemelt feladatunk a szakmai tapasztalatok folyamatos dokumentálása és összegzése. Az elkészült írott anyagok és filmek megtalálhatók a www.melyszegenyseg.hu oldalon. A programban alkalmazott területi lehatárolás tapasztalatait összegző publikációnk a Falu, város, régió folyóiratban jelent meg (http://www.nth.gov.hu/files/download_files/496/FVR201212final.pdf)

A program számszerűsíthető eredményei 2012-ben

A projektek folyamatos nyomon követése 100 helyszíni konzultáció
Tananyagfejlesztés 1 akkreditált tananyag
„Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” – 60 órás képzés 2 alkalom, 50 résztvevő
„Társadalmi tervezés” – 24 órás képzés 17 résztvevő
„Közösségi gazdaságfejlesztés” – 24 órás képzés 17 résztvevő
Területi szakmai műhelyek 8 műhely, 163 résztvevő
Tematikus szakmai műhelyek (országos) 2 műhely, 40 résztvevő
Hatásvizsgálat Kérdőíves adatfelvétel 1300 fős mintán

Planning program

Forrása/támogató

Open Society Foundations – MtM Program

Teljes költségvetés

49 480 USD (HUF 11 875 200)

2012-re eső összeg

24 870 USD (HUF 5 968 722)

Közhasznú tevékenység megnevezése

Nemzeti etnikai és kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

A programról

A program keretében az Autonómia Alapítvány különböző, a roma integráció szempontjából fontos szakterületeken készít szakmapolitikai ajánlásokat. A javaslatok elkészítését, szükséges esetben, kutatások, adatgyűjtések előzik meg. Az elkészült anyagokat eljuttatjuk szakpolitikusokhoz illetve elérhetővé tesszük az alapítvány honlapján is.

A program részét képezik olyan műhelymunkák, ahol az elkészült anyagokat bemutatjuk, vitára bocsátjuk, majd a kapott visszajelzések figyelembe vételével véglegesítjük azokat.

2012-ben a következő területeken készítettünk ajánlásokat

  • Pénzügyi fejlesztő programok
  • Projekttámogató szolgáltatások
  • Helyi gazdaságfejlesztés (véglegesítve 2013-ban)
  • Telepfelszámolási programok

2013-ban, a magyarországi tapasztalatok összegzését követően tervezzük a környező országokban (Románia, Horvátország, Szlovákia) megvalósult sikeres helyi gazdaságfejlesztő projektek leírását és azok tapasztalatainak magyarországi adaptálhatóságának elemzését.

További tématerületként a romák egyre felgyorsuló, nyugati uniós országokba történő migrációját, ottani letelepedési-integrációs esélyeiket és visszaköltözésüket követő helyzetüket tervezzük elemezni és ezzel a területtel kapcsolatban a fejlesztéspolitikát is érintő javaslatokat fogunk megfogalmazni.

A Planning program 2013. szeptember végéig tart.

Svájci-Magyar Civil Alap

Forrása/támogató

Svájci Külügyminisztérium

Teljes költségvetés

6 millió svájci frank

Felosztás
Civil Alap „A” témakör (szociális szolgáltatások) 3 000 000 CHF (ebből 1 000 000 CHF fordítandó a roma népesség társadalmi befogadását, integrációját szolgáló projektekre) 4,503,500 CHF
„B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) 1 503 500 CHF
Ösztöndíj Alap 900 000 CHF
Program lebonyolítása 596 500 CHF  (Ebből az AA része 130 650 CHF)

2012-re eső összeg

13 516 CHF

Közhasznú tevékenység megnevezése

Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a), b)

A programról

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával bonyolítja le a pályázati támogatási programot civil szervezetek és marginalizált gyermekek támogatására.

A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére, Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004. május 1-én csatlakoztak az Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban.

Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek és hátrányos helyzetű, marginalizált gyermekek számára támogatási alapot (Civil Alap) és ösztöndíjalapot (Ösztöndíjalap) hoz létre.

A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben:

A) Szociális szolgáltatások nyújtása (Témafelelős: Autonómia Alapítvány)

B) Környezeti kihívásokra adott válaszok (Témafelelős: Ökotárs Alapítvány)

Az Ösztöndíj Alap témafelelőse a Kárpátok Alapítvány.

A pályázatot 2012 szeptemberében hirdettük meg, a szociális tématerületre beérkezett 216 pályázat elbírálása novemberétől és 2013 február végéig tartott.

Előre láthatóan 2013-ban még egy alkalommal lesz meghirdetve a pályázat, erre várhatóan az ősz folyamán kerül sor.

A program 2015. szeptemberéig tart.