Az Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése

-

DOKUMENTUMOK:

Az Autonómia Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Független könyvvizsgálói jelentés_2011

 

 

NARRATÍV BESZÁMOLÓ:

 

  1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 Az Autonómia Alapítvány a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 139 467 ezer Ft, a saját tőke 119 704 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 1 249 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 2 094 ezer Ft összeggel nőtt. Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk a 2011-ben nyújtott cél szerinti juttatásokat, ezeket a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

5.    KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben alapítványunk nem kapott ilyen címen támogatást.

6.     A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A kuratórium tagjai közül csak az alapítvány igazgatójának fizettük ki a munkaszerződésben foglalt munkabérét és járulékait, összegét tekintve 5 513 ezer Ft-ot. Költségtérítés kifizetés nem történt.

7.     KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓAlapítványunk 2011-ben három nagy programterületen fejtett ki tevékenységet. Az EU forrásokkal a romák integrációjáért című, az OSI által támogatott programban azon dolgoztunk, hogy az uniós források megfelelően hasznosuljanak, és elérjék a roma integrációért dolgozó helyi szervezeteket. Ezt a projekt-generálásból kiinduló munkát a nyertes szervezeteknek felkínált mentoring, támogató tevékenységgel toldottuk meg. A következő fő terület egy TÁMOP program megvalósítása volt: a Közösségfejlesztéssel a mélyszegénység ellen című program első komponensének konzorciumi vezetőjeként a kettes komponensben működő helyi, kistérségi megvalósító szervezeteknek nyújtunk szakmai támogatást. A harmadik fő területünk a pénzügyi fejlesztés, ami 2011-ben az IDA program magyarországi adaptációjában manifesztálódott.

EU forrásokkal a romák integrációjáért

Időtartam:                                          2011.01 – 2011.03 / 2011.07-2011.12

Finanszírozója:                                   Open Society Institute

A teljes összeg:                                 195 000 + 260 000 euró

A 2011-ben ráfordított összeg:          20 000 + 40 000 euró

A program célja:

Olyan, uniós és hazai forrásokra pályázni szándékozó, önkormányzatok, romaszervezetek, intézmények segítése, amelyek – humán, társadalmi, szociális, egészségügyi, közösségi, kulturális fejlesztéssel kapcsolatos – részben vagy egészében a romák integrációját célzó projektekben gondolkodnak.

Hozzájárulás az öt országban futó program sikeréhez:

Kísérlet arra, hogy lehet-e és hogyan lehet eljuttatni a Roma integrációt fontosnak tartó pályázati szereplőket EU-s forrásokig, úgy hogy az valóban részvételi lehetőséget biztosítson a romák számára a projektciklus minden pontján.

Modellek, módszertanok kipróbálása, muníció gyűjtése egy különböző szinteken érvényes stratégiai csomag kidolgozásához a nemzetközi program számára. Fejlesztett projektek, a fejlesztési folyamat követésén keresztül igazolni a modellek működtethetőségét – projektgenerálás, mint megtérülő szolgáltatás kipróbálása.

A 2009-ben indult kétéves program zárása 2011 első három hónapjára esett. Ebben az időszakban új, releváns pályázati programok nem kerültek kiírásra, így más típusú fejlesztéseket végeztünk. Azon túl, hogy a programba korábban bevont, képzésen már részt vett szervezetekkel, roma aktivistákkal helyben folytattuk az elkezdett munkákat, két projektet segíttettük a katasztrófa sújtotta Devecserben.

A több tucat roma családnak megélhetést jelentő használtcikk piacának weblapját készítettük el (devecseripiac.hu), illetve közreműködtünk egy, a korai fejlesztést nyújtó Biztos Kezdet gyerekház és egy roma mentori program előkészítésében.

A 2011 márciusában lezárt (2009-ben indult) program eredményei:

35 még 2010-ben elkezdett projektet fejlesztettünk összesen 4 millió euró értékben

13 projekt támogatást is nyert, összesen 1,384 millió euró értékben. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett kétszeres szorzóhoz képest ötször annyi támogatást generáltunk, mint amennyi a ráfordítás volt.

172 (közülük 121 roma) résztvevő számára tartottunk projekttervező képzéseket.

5 roma gyakornokot vettünk fel, akik segítették munkánkat.

Adaptálható módszer kidolgozása, együttműködés több EU-s források elosztását végző állami szervezettel

A program támogatója az elért sikerek nyomán újabb két évre szóló munkatervet kért az alapítványtól. Az első két év tapasztalatait figyelembe véve tovább finomítottuk a projektgenerálás és – fejlesztés módszereit, illetve javaslatokat fogalmaztunk meg az ehhez kapcsolódó roma érdekképviseleti tevékenységre, majd március közepén benyújtottunk terveinket.

A támogatásról a nyár folyamán érkezett meg a döntés, az új programot 2011 szeptemberében indítottuk.

Az év utolsó harmadában indult program három nagyobb tevékenységet foglalt magába:

1) EU-s projektek életre segítése konkrét kiírásokra

Az új kétéves programban változatlanul elsődleges cél volt az EU-s támogatások elérésének segítése. Két műhelynapot szerveztünk (Támop 1.4.1 – Alternatív munkaerő-piaci programok

és Támop 5.5.1. – A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése pályázat), ahol a kiírás iránt érdeklődőkkel kezdtünk el közös gondolkodást a lehetséges pályázás mikéntjéről. Majd pedig szakmai támogatást nyújtottunk a projektek fejlesztéséhez, munkatársaink segítették a jelentkezőket eljutni egy alaposan végiggondolt, felépített, releváns és reális célokat kitűző és megvalósítható projektig.

Két kiírásra benyújtandó projekt fejlesztését segítettük egyet Vácegresen (Támop 1.4.1) egyet pedig Bagon (Fiatalok Lendületben Program).

A bagi projekt egy fiatal, budapesti egyetemisták által elindított kezdeményezés (Bagázs Egyesület) első, helyi roma fiatalok aktív bevonásával készült pályázata. A helyi drogos múltú vagy éppen pártfogói felügyelet alatt lévő fiatalokból és egyetemistákból álló csapat összekovácsolásának a terepe az egyik alapítványi munkatársunk kezelésében lévő turistaház volt. A csapat a projekt kidolgozását a budapesti irodánkban végezték, mivel a telepen nincs olyan közösségi tér, ahol össze lehetne jönni. Sokuk számára az első fővárosi utat is jelentette, s maga a projekt is éppen, a bagi fiatalok akarata, vágya szerint, arra irányul, hogy legyen egy ház, ami az övék a telepen, ahol össze tudnak jönni, s ahol kortárssegítési munka indulhat.

2) Roma érdekképviselet

A projektek generálása mellett, a korábbiakhoz képest, nagyobb hangsúlyt fektettünk a roma érdekképviseleti munkára. A stábunkat egy kifejezetten erre a célra felvett munkatárs, Szendrey Orsolya erősítette.

Az érdekképviseleti tevékenység keretében véleményeztük, a honlapunkon nyilvánosságra hoztuk a Nemzeti Roma Stratégiát.

Szeptember 21-23 között két támogatott település polgármesterével (Decs és Besence) részt vettünk egy polgármesterek számára Roma témában szervezett találkozón Strasbourgban (Summit of Mayors on Roma).

Programunkat két állami intézményben (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda) és számos civil partner számára ismertettük projektünket, alapoztunk meg együttműködést, illetve novemberben tereplátogatást szerveztünk és programismertetést tartottunk délszláv roma szervezetek képviselői számára.

3) Fejlesztési csomag kezdő települések számára

A csomag célja, hogy valóban nagyon kezdő, eddig csekély pályázati tapasztalattal rendelkező településeket is elindítsunk a roma integrációt elősegítő fejlesztési programok irányába, a települési önkormányzat és a roma érdekeket képviselő helyi szervezetek között együttműködés alakuljon ki.

Minden településről két személy együttes jelentkezését vártuk. Az egyik jelentkező a települési önkormányzat (vagy annak valamely intézményének) munkatársa/képviselője, a másik egy helyi roma aktivista. A helyi roma aktivista lehetett CKÖ, civil szervezet képviseletében, de akár szervezeti háttér nélküli magánszemély is.

A program elemei:

Projekttervező képzés, amely során a résztvevők elsajátítják a problémák elemzését és megoldási ötletek kidolgozásának módszereit

Hazai tanulmányutak, melyek során a képzésen résztvevők számára már működő, roma integrációt célzó projekteket mutatunk be

Helyi projektek támogatása – meghívásos pályázat kis kezdeményezések támogatására a képzésen és tanulmányúton résztvevők számára

Nagyobb léptékű, összetett projektek kidolgozásának segítése hazai és EU-s pályázati kiírásokra, a program által biztosított pályázati szakértők támogatásával

Külföldi vagy hazai tanulmányút nagyobb, összetettebb pályázati projektekben gondolkodók számára

A program meghirdetése önmagában pozitív folyamatokat generált, hiszen feltétel volt, hogy egy településről egy roma és nem roma résztvevővel lehetett jelentkezni. A terepet járó munkatársak beszámolói alapján több esetben előfordult, hogy a település nem roma polgármestere munkatársunk jelenlétében ajánlotta fel, hogy ugyan tegeződjenek már.

Egy másik eset pedig arra példa, hogy milyen ereje van a nyilvánosságnak, beszéljünk akár egy falutévéről. Az egyik településen az esett, hogy a CKÖ vezetője megismerkedett programunkkal egy fórumon, ám kétségei voltak, hogy a település vezetői közül meg tud-e majd nyerni bárkit is. Elhatározta, hogy a programot a közvetítésben futó testületi ülésen ismerteti, a nyilvánosság előtt kéri fel a polgármestert és képviselőket, hogy jelentkezzenek a programra. Arcvesztés nélkül nehezen tudtak volna kijönni a helyzetből a képviselők, s az alpolgármester feltette a kezét, hogy rendben, kész párként csatlakozni a CKÖ elnökhöz, részt venni a bentlakásos képzésen és a több programelemen.

2011 év végéig elért eredmények:

Két beadott pályázat összesen 185 ezer Euró értékben.

A csomag keretében

47 pályázó település

25 személyes látogatás során kiválasztott résztvevők

Kétszer kétnapos projekttervező képzés, melyet 22 település (páros) elvégzett.

OSI Mentor program

Időtartam:                                          2010. 09 – 2012.09

Finanszírozója:                                  Open Society Institute

A teljes összeg:                                 143 850 euró

A 2011-ben ráfordított összeg:          43 500 euro.

A program célja:

A nyertes pályázók támogatása és segítése abban, hogy roma integrációs céljaikat elérjék, és megfeleljenek a kiírók technikai elvárásainak.

2011-ben hét projektben működtünk közre mentorálással:

Bonyhád:            TÁMOP 5.3.5 – pénzügyi képzés,

Dömsöd:             TÁMOP 5.2.2 – Biztos Kezdet,

Kerepes:             TÁMOP 5.2.2 – Biztos Kezdet,

Szendrőlád:        TÁMOP 1.4.3 – szakképzés, foglalkoztatás,

Szendrőlád:        TÁMOP 3.3.5 – Tanoda

Magyarkeszi:      TÁMOP 5.1.9 – tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek

Perkupa:            TÁMOP 2.4.3 – helyi roma szövetkezet felállítása

A szervezetek leggyakrabban az alábbi területeken igényelték a segítségünket:

Pénzügyi jelentés elkészítése

A költségvetés véglegesítése a szerződéskötés előtt

Hatékony projekt stáb felállítása

Közbeszerzési folyamatokban szakértői támogatás

Szaktanácsadás különféle témákban (pénzügyi fejlesztés, gombatermesztés, pedagógusok iskola utáni programokban való részvételének elősegítése, építészet)

A mentorálás során azonosított fő kihívások:

A legtöbb pályázó szakmailag jó minőségű munkát képes végezni, de az európai alapok bürokráciájában járatlanok. A helyi stábnak meg kell tanulnia az alapok rendszerét, és el kell sajátítaniuk a megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítéséhez szükséges készségeket.

Bizonyos esetekben a projekt menedzsment és a helyi megvalósító szervezet szervezeti kultúrája között nagy különbség van, meg kell tanulniuk ezt a konfliktust feloldani. Az együttműködés feltételeinek kidolgozásához sokszor van szükség külső segítségre.

A helyi menedzsment számára sokszor nehézséget okoz a számukra a helyi romák bevonása a projektbe, mivel nincs tapasztalatuk abban, hogy roma csoportokkal, egyénekkel partnerként viselkedjenek.

A mentorálási tevékenységnek megvan a maga korlátja: a mentorok felhívják a figyelmet a lehetséges kockázatokra, de nem cselekedhetnek a helyi menedzsment helyett, és nem erőltethetik akaratukat, véleményüket a helyi szervezetekre.

2011-ben 89 mentorálási alkalom volt, ami a teljes programidőszakra tervezett 225 szakértői nap 40 %-a.

IDA-Lakhatás program

Időtartam:                                         2009.06 – 2012.04

Finanszírozója:                                   Open Society Institute –

Soros Economic Development Fund

Levi Strauss Alapítvány

A teljes összeg:                                 350 000 USD

A 2011-ben ráfordított összeg:          23 M Ft

Együttműködő szervezetek:              Habitat for Humanity Magyarországi szervezete

Mikrohitel Zrt.

Adományozó együttműködők:          Austrotherm Kft. (hőszigetelés), Wamsler SE (kandallók)

A program célja:

Alacsony jövedelmű családok gazdálkodásának fejlesztése megtakarításra ösztönzéssel, pénzügyi képzéssel. Elérendő cél, hogy tájékozottabban és tudatosabban gazdálkodjanak a rendelkezésre álló bevételeikből és csökkenjen a kiszolgáltatottságuk a szegények pénzügyi instabilitásából hasznot húzó hitelezőktől.

Résztvevő települések:

Bács-Kiskun: Szentkirály, Kiskunhalas

Baranya: Besence, Csányoszró, Nagycsány, Drávaiványi

Borsod-Abaúj-Zemplén: Kázsmárk, Bátonyterenye, Parasznya,

Pest: Bag, Budapest VIII.

SOS Ifjúsági Házak: Sé, Szeged, Lajosmizse

Tolna: Tevel, Kisvejke, Lengyel, Kölesd, Závod, Bonyhád, Báta, Szekszárd, Decs, Tamási, Iregszemcse, Fürged, Tolnanémedi

A módszer sokszor feltételhez kötött támogatásként (conditional cash transfer) is szerepel, jóllehet a két módszer nem azonos: Az IDA a megvalósításban alkalmazott eljárást jelenti, azaz azt az elő-takarékossági modellt, amelyben a résztvevők a saját bankszámlájukra heti vagy havi rendszerességgel megtakarítást helyeznek el, majd ez a felhalmozódott megtakarítás egy előre meghatározott periódus után egyszeres (vagy annál magasabb) szorzójú támogatással egészül ki. A támogatást és a megtakarított összeget csak a program elején közösen meghatározott asset building – ebben az esetben lakhatási – célra lehet felhasználni. A műszaki felmérésben, műszaki képzések megtartásában és a kivitelezések átvételében a Habitat for Humanity, Magyarország volt az Autonómia Alapítvány partnere.

Az ilyen programok fontos kötelező eleme a pénzügyi képzés, és kiegészülhet egyéni mentorálással.

Eredmények: várhatóan összesen mintegy 110 fő teljesíti sikeresen a programot a hivatalos 2012. március 31-i zárásig.

Az alábbi kimutatás településenként összegzi a jelentkezők számát, a jelentkező válogatás után, az együttműködési megállapodást megkötő ügyfelek számát, a programot sikeresen teljesítők számát (a 2011-es és 2012-es évre szétbontva) valamint az eddig kifizetett támogatás összegét (szintén éves bontásban, E FT-ban). Sikeresen teljesített programnak azt tekintjük, ha az ügyfél a megtakarítási számláján összegyűjtötte a szerződésben vállalt összeget, részt vett legalább két pénzügyi és egy energiatakarékossági képzésen, valamint a tervezett kivitelezési munkálatokat az ingatlanán elvégezte, s azt a Habitat for Humanity Magyarország munkatársa műszakilag átvette (ahol ez szükséges volt).

 

Település Bekerült (szerződött) ügyfelek száma Programot sikeresen teljesítők száma Kiegészítő támogatás összege

e Ft

2011 2012 2011 2012
Bag 4 0 1 0 140
Báta 7 1 1 210 88
Bátonyterenye 31 0 8 0 275
Besence 12 3 0 450 0
Bonyhád 9 7 1 975 120
Budapest VIII. 9 0 0 0 0
Csányoszró 17 1 1 185 165
Decs 12 0 0 0 0
Drávaiványi 3 0 0 0 0
Fürged 11 0 1 0 55
Iregszemcse 14 0 1 0 55
Kázsmárk 10 4 234 342
Kiskunhalas 26 7 0 310 735
Kisvejke 10 2 0 129 0
Kölesd 12 4 0 210 245
Lajosmizse 3 2 0 158 67
Lengyel 2 1 0 150 0
Nagycsány 4 2 1 338 160
Parasznya 13 2 0 189 0
4 1 1 270 270
Szeged 2 1 0 60 0
Szekszárd 7 2 1 255 42
Szentkirály 7 4 0 180 300
Tamási 15 0 1 0 90
Tevel 9 3 0 378 0
Tolnanémedi 12 1 3 30 198
Závod 5 2 2 202 270
Összesen: 282 56 28 4913 3617

A lemorzsolódási arány 75% körüli volt. Ezt főként a gazdasági válság miatti háztartási jövedelem csökkenéssel tudjuk összefüggésbe hozni. Ezen belül is egyrészt a feketegazdaság „kifehéredése”, azaz a feketegazdaságon belüli jövedelemszerzési lehetőségek csökkenése, másrészt a közhasznú munka lehetőségének megszűnése vagy az innen szerezhető jövedelmek abszolút összegének csökkenése érdemel említést.

A program legfontosabb tapasztalatai:

Nem annyira a háztartási jövedelem nagysága (jóllehet ennél a programtípusnál meg lehet húzni egyfajta jövedelmi minimumot, ami alatt már nem tud valaki részt venni), mint inkább a rendszeressége, kiszámíthatósága határozza meg a megtakarítási kapacitást.

A megtakarítások erősen függenek a szezonalitástól. A legszegényebb, de motivált háztartások nem képesek a fűtési szezonban (október-február) megtakarítani, vagy csak jóval alacsonyabb összeget.

A pénzügyi képzés akkor népszerű, ha azt közösségi találkozási alkalomként és nem kötelező, frontális oktatás alapú képzésként szervezzük.

Szinte minden bevont településen tapasztalat volt, hogy a résztvevők bizalmatlanok voltak, ezt sok helyütt csak az első kifizetések után sikerült eloszlatni.

A helyi önkormányzatok szinte mindenütt, a takarékszövetkezetek majd’ minden esetben, míg a szociális ellátó szervezetek csak a legritkább esetben voltak együttműködőek.

A programot sikerült sok magánadománnyal és felajánlással (kályhagyártó, szigetelőanyag-gyártó, önkéntesek) is kiegészíteni, ami ugyan eseti jellegű volt, mértékét tekintve azonban mégis érdemes ezt a lehetőséget rendszer szinten is beépíteni a programba.

A program egyik előre nem tervezett, de a későbbiekben hangsúlyossá vált eleme az energiahatékonysági képzés és fejlesztés lett: A résztvevők szívesen spóroltak energia-hatékony kályhákra, hőszigetelésre. Ennek fenntarthatósági hatása nagyon fontos, és esetleges állami szerepvállalás esetében itt látjuk a legfontosabb belépési lehetőséget.

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációjaTÁMOP 5.1.3.  – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért I. komponens

Időtartam:                                         2010.05 – 2014.01

Finanszírozója:                                  Európai Unió/Magyar kormány

A teljes összeg:                                296 795 017 Ft/ ebből a ránk eső rész 151 159 252 Ft

A 2011-ben ráfordított összeg:         38 M Ft

Együttműködő szervezetek:              Közösségfejlesztők Egyesülete, 3SZ, Váti

A program célja:

A szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása érdekében 2010-ben támogatási program indult Magyarországon, amely a helyi közösségi kapcsolatok fejlesztését, egyes közszolgáltatásoknak a helyi szükségletekhez igazítását, továbbá az érintett települési kör lakosságának mozgósítását kívánja elérni.

A program két komponensből áll. Mindkét komponens a szociális, a közösségfejlesztési és a település-/ terület-/ vidékfejlesztési munka három pillérén nyugszik. A támogatási program 2. komponensében helyi/kistérségi szervezetek konzorciumai pályáztak a mélyszegénységben élők helyzetének javítását és integrációját célzó projektekkel, míg a 1. komponensben dolgozó szervezetek ezen pályázók szakmai támogatását végzik a pályázati szakaszban, és a megvalósítás időszakában.

A mi programunk legfőbb célja a 2. komponens pályázóinak folyamatos, testreszabott szakmai és módszertani segítése. Nem kevésbé fontos cél a megvalósítás során felhalmozódó tudás és tapasztalat megosztásának elősegítése, valamint e tapasztalatok átadása a fejlesztési programokat tervező szervezetek számára.

Tevékenységek és elért eredmények 2011-ben:

A program 2010 májusában indult, ebben az évben lezajlott a 2-es komponensre pályázó szervezetek felkészítése információs napokon és helyi konzultációkon.

2011 elején két helyi projekt megvalósítása indult el, ennek a két projektnek a szakmai támogatását kezdtük el 2011 februárjától: a folyamatos kapcsolattartáson túl helyi konzultációkat szerveztünk, szupervízort biztosítottunk és szakmai műhelyeket tartottunk a projekt stáb által felvetett kérdések mentén. A tabi kistérségben zajló projekt számára két kisebb műhelyt tartottunk 2011 őszén az adósságkezelés és a közösségfejlesztés témakörében.

A többi projekt értékelése 2011 szeptemberében zárult le és lett végleges a 25 nyertes projekt listája. A nyertes projektekkel együttműködési megállapodást kötöttünk és elkezdtük a közös munkaterv kidolgozását.

Két, általunk fejlesztett tananyag kidolgozása megkezdődött. A „Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi munka” című képzés anyaga elkészült és FAT akkreditációra beadtuk. Az adósságkezeléssel, pénzügyi tudatosság fejlesztésével kapcsolatos tananyag kidolgozása elkezdődött.

A TÁMOP-5.1.3 konstrukció számos olyan szakmai kihívást vet fel, amely Magyarországon egyelőre meglehetősen újfajta megközelítést kíván és a 2. komponens projektjeinek megvalósítóitól is újszerű módszereket igényel, mint a közösségi megoldások és az erős szakmaközi összefogáson alapuló, komplex módszertani fejlesztés. Több olyan projektet látogattunk meg, melyek a 2. komponens szakmai céljaihoz, az ott feltárt problémákhoz illeszkednek, hatékony és innovatív módszereket alkalmaznak. A tapasztalatokat írásos összefoglalók és kisfilmek formájában a www.melyszegenyseg.hu honlapon közzétettük. A tanulmányutak során tapasztaltakat beépítjük a készülő képzési anyagokba és a tervezett tanulmányutak során is építeni fogunk rájuk.

A projektben megvalósuló hatásvizsgálat előkészítése során elkészült a kutatás módszertana, a kérdőív és lezajlott a próbakérdezés.

Nyitókonferenciát tartottunk 2011. december 1-én a Kesztyűgyár Közösségi Házban, nagy érdeklődés mellett.

2011. július 31-én, a KÖFE nyári egyetemének keretében műhelybeszélgetést szerveztünk a TÁMOP 5.1.3. programról, illetve a szegénységről és az azzal kapcsolatos fejlesztő munkáról. A műhely fókusza a szakmaközi együttműködés új lehetőségei a vidéki kistelepüléseken megjelenő mélyszegénység kezelésében.

A 2011-es év a számok tükrében

– nyitókonferencia 120 résztvevővel

– 2 szakmai műhely, 20 résztvevővel

– 25 projekt folyamatos követése, szakmai támogatása,

– 25 együttműködési megállapodás

– 29 helyi konzultáció

– 1 elkészült tananyag

Pakiv – One Europe

Időtartam:                                         2009.01 – 2010.07

Finanszírozója:                                 Európai Bizottság

A teljes összeg:                                235 532 euró

A 2011-ben ráfordított összeg:         4 515 510 Ft

A program célja:

Az alapítvány „One Europe” nevű programja, amely Bulgáriában, Dániában, Németországban és Magyarországon zajlott, 2010-ben lezárult. Célja az volt, hogy helyi kampányokon keresztül harcoljunk a rasszizmus ellen és építsük az interkulturális párbeszédet és megértést.

Több mint harminc szervezet és 40 helyi roma és nem roma fiatal vett részt a kampány szervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó nemzetközi műhelyeken. A megszerzett tudást és tapasztalatot aztán továbbadták más helyi szervezeteknek és a kortárscsoport tagjainak.  Végül mintegy 100 helyi szervezet vett részt a helyi akciókban.

A különböző helyi tevékenységek közvetlenül mintegy kilencezer embert értek el, és további 4,018,000 emberhez jutottak el a szórólapok, poszterek, az eseményekkel kapcsolatos rádió és televízió tudósítások. 2010 szeptemberében leadtuk a pénzügyi és narratív jelentést, de válasz csak 2011-ben érkezett. A beszámolók elfogadása után megkaptuk a támogatás fennmaradó részét, amit továbbítottunk a partnereknek.

Norvég Civil Támogatási Alap

Időtartam:                                         2008.01 – 2011.02

Finanszírozója:                                  EEA és a Norway Grant

A teljes összeg:                                1 685 699 euró

A 2011-ben beérkezett összeg:       6 210 830 Ft

A program célja:

Az EEA és a Norway Grant civileknek szánt keretének szétosztása Magyarországon, valamint a támogatott projektek kísérése, segítése.

A 2008-ban indult programot, melyben az alapítvány a Társadalmi összetartás pályázati területért felelt, 2010-ben lezártuk. 2011 elején leadtuk a pénzügyi és narratív jelentést, a beszámolók elfogadása után megkaptuk a támogatás fennmaradó részét.

Tevékenységek és elért eredmények:

A témakörre 1468 pályázat érkezett, a független válogatóbizottság 53 projektet választott ki támogatásra.

„Equality through Difference: Roma Women’s Access to the Labour Market” – Roma nők munkaerőpiaci helyzetének javítása

Időtartam:                                         2009.01 – 2011.07

Finanszírozója:                                 PHARE Romania

A teljes összeg:                                897 356 Ft

A 2011-ben ráfordított összeg:        350 524 Ft

Együttműködő szervezetek:          Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri”

Fundatia Desire

Ebben a programban az alapítvány a „Pentru Copiii Noştri” roma női egyesület partnereként összehasonlító kutatásban és a résztvevők tapasztalatcseréjében működött közre.

Támogatók 2011

 

Forrás Program Összeg (forint)
Nyílt Társadalom Intézet EU forrásokkal a romák integrációjáért 38 064 279
EEA és a Norway Grant az Ökotárs alapítványon keresztül Norvég Civil Alap Társadalmi összetartás témakör 6 210 831
Európai Bizottság PAKIV One Europe 4 515 511
TÁMOP Közösségfejlesztéssel a mélyszegénység ellen 20 560 245
KIM NCA Működési támogatás 1 200 000
PHARE Romania az Asoc. Femeilor Tiganci-n keresztül Roma nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése 350 524

 

 

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak

KURÁTOROK:

Boros István (elnök)

Buzetzky Tünde

Csongor Anna (igazgató)

Dudás György

Szalai Júlia

Szuhay Péter

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:Belia Anna

Foltányi Zsuzsa (elnök)

Wágner Jenő János

MUNKATÁRSAK:Aczél Ágnes

Balogh Tibor

Béres Tibor

Csongor Anna

Gosztonyi Márton

Gulyás Erzsébet

Hegyi Gábor (nov-től)

Ignácz György

Ignáczné Kerényi Ilona

Jákovics Vilmos

Jakus Róbert

Kelemen Ágnes

Kocsis István

Komáromi MáriaKóródi Miklós

Kósa Eszter

Lakatos Terézia

Loló Zsoltné (nov-től)

Nagy Mária (nov-ig)

Nun András

Rózsa Balázs

Süli Kálmán (nov-ig)

Tóth Fruzsina

Tóth Istvánné

Állandó szakértők

Lukács György

Szendrey Orsolya

Vankó Annamária

Vég Zoltán Ákos

Záradék:

 

E közhasznúsági jelentést az Autonómia Alapítvány kuratóriuma 2012. május 10-i ülésén elfogadta.

 

Település Bekerült (szerződött) ügyfelek száma Programot sikeresen teljesítők száma Kiegészítő támogatás összege

e Ft

2011 2012 2011 2012
Bag 4 0 1 0 140
Báta 7 1 1 210 88
Bátonyterenye 31 0 8 0 275
Besence 12 3 0 450 0
Bonyhád 9 7 1 975 120
Budapest VIII. 9 0 0 0 0
Csányoszró 17 1 1 185 165
Decs 12 0 0 0 0
Drávaiványi 3 0 0 0 0
Fürged 11 0 1 0 55
Iregszemcse 14 0 1 0 55
Kázsmárk 10 4 234 342
Kiskunhalas 26 7 0 310 735
Kisvejke 10 2 0 129 0
Kölesd 12 4 0 210 245
Lajosmizse 3 2 0 158 67
Lengyel 2 1 0 150 0
Nagycsány 4 2 1 338 160
Parasznya 13 2 0 189 0
4 1 1 270 270
Szeged 2 1 0 60 0
Szekszárd 7 2 1 255 42
Szentkirály 7 4 0 180 300
Tamási 15 0 1 0 90
Tevel 9 3 0 378 0
Tolnanémedi 12 1 3 30 198
Závod 5 2 2 202 270
Összesen: 282 56 28 4913 3617