Az Alapítvány 1998-1999-es közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 1998-1999-es közhasznúsági jelentése

-

Az Autonómia Alapítvány független magánalapítvány, 1990-ben alakult. Célja a magyarországi civil társadalom fejlődésének segítése, elsősorban a független helyi kezdeményezések támogatásával. Működése során több mint ezer társadalmi szervezet programját támogatta. Tevékenységét három területre összpontosítja: szegénység és cigányság (elsősorban megélhetési programok), fenntartható fejlődés, civil társadalom.

Az Autonómia Alapítvány programjai 1998-99-ben:

 • Szegénység és cigányság
 • Saját konyhakert
 • Iskolakert
 • Kertészet 2000
 • Fenntartható fejlődés
 • Zöldmunka
 • Civil Társadalom
 • Tolerancia Díj
 • Phare Demokrácia Program Mikro-projektjei
 • Roma Közösségi Központok
 • Roma Munkaerő-piaci Képzés program

 

Programok

Az Autonómia Alapítvány elmúlt tíz éve egyértelműen igazolta, hogy kezdeti elképzeléseink helyesek voltak: számos programunkat, munkamódszerünket átvette a civil- és a közszféra. Amit megtanultunk, megpróbáljuk új területeken hasznosítani, tevékenységi körünket az új körülményeknek megfelelően módosítani, bővíteni. A cigányság helyzete nem javult azóta, hogy tíz éve nekiláttunk a munkának. A támogatók köre bővült ugyan, független adományozóra, fejlesztőre azonban nagyobb szükség van, mint valaha. 2000-ben meghirdetett új programjaink új terveink megvalósításának kezdetét jelzik.

Szegénység és cigányság

A program cigányok és nem cigányok bejegyzett társadalmi szervezeteit támogatja azzal a céllal, hogy elősegítse gazdasági és társadalmi autonómiájuk növelését. A program keretein belül előnyt élveznek azok a helyi kezdeményezések, amelyek jövedelemteremtő gazdasági projektek létrehozására irányulnak. Azáltal, hogy a helyi közösségek saját megélhetésük érdekében termelő munkába kezdenek, a cigányok és nem cigányok között csökkennek az előítéletek, megteremtve az együttműködés lehetőségét.

A nyertes pályázatok többsége mezőgazdasági projekt, de az alapítvány minden olyan elképzelés előtt nyitott, amely elősegítheti a helyi közösségek megerősödését, gazdasági fejlődését.

Saját konyhakert 1998-99  

A programban a kilencvenhárom támogatott szervezet több mint négyezer roma és nem-roma családot vont be a konyhakertek megművelésébe, korábban nem ismert eszközök, kemikáliák és technikák megismertetésével elősegítve a program sikerességét.

A megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök jelentős mértékben javították a résztvevő családok megélhetési feltételeit.

Iskolakert
A programban 1999-ben 39, hátrányos helyzetű településen működő általános iskola számára nyújtottunk segítséget az iskolai kertek műveléséhez. A kertekben az iskolában tanuló, nagyrészt roma gyerekek számára nyílt lehetőség a kerti munkálatok alapjainak elsajátítására.

Kertészet 2000

Az 1998-1999-ben sikerrel bonyolított konyhakerti programok továbbfejlesztése. A Kertészet 2000 célja, hogy cigány civil szervezetek szabadföldi zöldségtermesztési programját támogassa. Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az elmúlt három év folyamán sikeresen vettek részt az Autonómia Alapítvány vagy más, hasonló területen működő támogatásosztó szervezet programjában. A kétéves program végén a résztvevők önálló árutermelőként tudnak gazdálkodni.

Fenntartható fejlődés

E program keretei között azokat a roma és nem-roma civil szervezeteket támogatja az alapítvány, amelyek a lakott környezetben megjelenő problémákra reagálva, pozitív környezeti változásokat eredményező, munkahelyteremtő projektekkel pályáznak.
Előnyt élveznek azok az elképzelések, amelyek más helyi szervezetekkel együttműködve valósíthatók meg, és ahol a probléma hosszabb távú kezelésére is látunk esélyt.

Zöldmunka
A program szorosan kapcsolódik a Fenntartható fejlődés projektjeihez. Célja, hogy a cigány és nem cigány civil szervezetek együttműködésén alapuló környezetvédelmi és vidékfejlesztési programok megvalósulását támogassa. A program az Autonómia és az Ökotárs Alapítvány szoros együttműködésében zajlik.

Civil társadalom

Az alapítvány célkitűzéseit civil szervezeteknek nyújtott támogatásokon keresztül valósítja meg. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szervezetekkel együttműködő emberek beleszólást kapjanak életkörülményeik alakításába. Az önálló Civil társadalom program fő célja a rugalmas reagálás a nonprofit szektor aktuális igényeire.

Roma közösségi központok

A program keretében az országban hét helyen jöhetett létre olyan központ, amely a régió cigány lakosai számára nyújt oktatással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. A program egy éve alatt mintegy 100 iskoláskorú gyerek és további 80, az oktatási rendszerből már kikerült fiatal vehetett részt oktatási programokon, 137 vállalkozni vágyó pedig vállakozásfejlesztési tréningeken. A hét központ által megvalósított programok közvetve 10-12 ezer embert érintettek.

Phare demokrácia program mikro-projektek

Az Európai Unió Phare Demokrácia Programja a non-profit szervezetek tevékenységét és szakmai munkáját támogatja, ezzel is hozzájárulva a demokratikus társadalmak megszilárdulásához Közép- és Kelet-Európában. Az alapítvány a program magyarországi tevékenységét koordinálja.

Tolerancia díj

Az Autonómia Alapítvány 1992 óta minden évben a Nemzetközi Emberi Jogok napján, december 10-én díjat adományoz azoknak az újságíróknak, akik műveikkel az egyes társadalmi csoportok kirekesztésére hívják fel a figyelmet, ezzel is hozzájárulva a társadalmi szolidaritás megteremtéséhez.

Roma munkaerő-piaci képzés

A Roma Munkaerő-piaci Képzési Programot az Autonómia Alapítvány 1999 végén hirdette meg a DemNet megbízásából és az USAID pénzügyi támogatásával. Célja a romák munkaerő-piaci helyzetének javítása; munkaerő-piaci integrációjuk, reintegrációjuk elősegítése roma szervezetek által szervezett, lebonyolított képzések és ezt kiegészítő projektek segítségével. A pályázati program keretében 10 roma szervezetet tudunk támogatni új módszerek fejlesztését, terjesztését, kísérleti munkaszervezési formák meghonosítását célzó projektjeik megvalósításában.

Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program

2000. augusztusában az Autonómia Alapítvány meghirdette új, háromszintű, fejlesztő támogatási rendszerét, Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program (RMF) néven. A program célja – a támogatandó társadalmi szervezeteken keresztül – lehetőséget biztosítani a résztvevő romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére, szakmai ismereteik gazdagítására.
A program szintjei egymásra épülnek. Az első szinten a szervezetek lehetőséget kapnak egy alapszintű gazdálkodói program megvalósítására. A második szintre azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az alapítvány alapszintű programjainak valamelyikét már sikeresen teljesítették és ezt a tevékenységüket magasabb szinten kívánják folytatni. A harmadik szinten azokat az őstermelőket, egyéni vállalkozókat, gazdasági társaságok tagjait támogatjuk, akik miután a második szinten szerzett bevétel közösen meghatározott részét a szervezetnek visszafizették, önálló vállalkozásba kívánnak kezdeni.

 

Menekült Program

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának megbízásából 2000. áprilisától az Autonómia Alapítvány szervezi a Magyarországon élő politikai menekültek kisvállalkozásait segítő programját. A pályázati program célja, hogy pénzbeli adománnyal járuljon hozzá a menekültek vállalkozásának elindításához, működtetéséhez, ily módon segítve megélhetésüket, integrálódásukat. Az Autonómia Alapítvány döntés előkészítéssel, szakmai segítségnyújtással és folyamatos monitorozással segíti a támogatott projektek sikeres megvalósítását.

Pakiv
Az Autonómia Alapítvány, a Romani CRISS és a Freudenberg Stiftung többéves közös gondolkodásának eredményeként megszületett Pakiv program (a szó cigány nyelven bizalmat jelent) 2000 júliusában elnyerte a Világbank Fejlesztési Alapjának 500.000 dolláros támogatását. A hosszú távú program célja több közép-kelet-európai országban olyan alapítványok létrejöttét serkenteni, amelyek az Autonómiához hasonlóan romák helyi munkaalkalom teremtő elképzeléseit támogatják majd. A nemzetközi program első évében a résztvevők nyelvi és szakmai képzést kapnak.

Szegénység és cigányság

"Kijelenthetjük, programunk kitűzött céljait az eltelt idővel arányosan megvalósítottuk. Családok váltak függetlenné a helyi önkormányzat szociális ellátórendszerétől a kisgépekkel szerzett anyagi javaknak köszönthetően. (…) Szervezetünk – bár a "helyi hatalmasságok" nem igazán örülnek neki – komoly erkölcsi győzelmet aratott. (…) Elismertségünk messze meghaladja a helyi önkormányzatét. A környező települések lakossága körében is igen nagy mértékben megnőtt a szervezetünk iránti érdeklődés. Körvonalazódni látjuk annak a kedvező folyamatnak a kialakulását, amely az istvándi cigányságról korábban kialakult igen rossz véleményt fogja megváltoztatni."

(Részlet az Istvándi Cigány Közösségi Klub beszámolójából)

 

Saját Konyhakert 1998-99

"Beszámolhatok arról, hogy aki vetett burgonyát, az jó termést mondhat magáénak. A burgonya kiszedésében is segített a szervezet – társadalmi munkában – akinek nagyobb területe volt vagy nehézséget jelentett a betakarítás. Ugyanígy fogunk eljárni a kukoricaszedéskor is. A leszedett paprika lehetővé teszi, hogy télire is tudjanak elrakni, a paradicsomból is termett annyi, hogy aki akart, télire is tudott befőzni. (…) Nem utolsó szempont a kicsit nevelő hatás is. Ha már megvan a lehetőség felébreszteni a bizonyítási vágyat, ha más meg tudja csinálni, én miért ne tudnám. (…) Itt az 1999-es évben nagyon jó volt, hogy a szervezet tudott segíteni. Olcsón elvégezték a munkát és csak a fogatos kapott a szervezettől némi fizetést."

(Részlet a rinyaszentkirályi szervezet beszámolójából, 1999.)

Zöldmunka

 1. Ez a program lehetővé tette, hogy mérföldeket lépjünk előre, a jövőnket alapvetően meghatározó, emberi kapcsolatok építésében.
 2. Ez a program a legkülönbözőbb ideológiai nézeteket valló, de a természet és a környezet megóvásáért, értékeinek megőrzéséért tenni akaró, különböző szellemi energiákkal rendelkező embereket egy cél felé terelte.
 3. Ez a program fejlődésünket folyamatosan biztosította.
 4. Ez a program a jövőnk alapjait lerakta és úgy szellemiekben, mint anyagiakban fejlődési pályára állított bennünket.
 5. Ez a program megtanított arra – bár nagyon nehéz -, jó érzés embernek lenni, embernek maradni.
 6. Ez a program megtanított arra is, hogy féljek. Úristen! Mi lesz velünk, ha magunkra maradunk?

(Idézet Pusoma Jenőtől, a kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Egyesület 1999. évi beszámolójából.)

Phare Demokrácia Mikro-Projekt

"A "MI VILÁGUNK" programunk és egyben a támogatott program célkitűzése, hogy Magyarországon először megteremtsük a sérült emberek (értelmileg és fizikailag, mentálisan sérültek) vizuális eszközök használatával történő új önkifejezési lehetőségének (videofilm, computer animáció) technikai és személyi feltételeit. Így a film és televízió eszköztárának, valamint a dokumentum, esemény-rögzítés lehetőségének a bekapcsolásával, lehetővé válik a személyes élmények és mondandók közvetlen közlése, mely új utat nyit a társadalom széles rétegeinek, a mindezidáig meglehetősen előítéletesen kezelt sérült emberek világához való közelebb kerüléshez. A sérült emberek e programmal kívánják elősegíteni, az érték-, cselekvési- és szerepzavarban levő többségi társadalmat egy megújuló el- és befogadási szemlélet meghonosításában."

(Liling Tamás – Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványa)

Iskolakert

"Többféle zöldséget termeltünk a kertben: szárazbab, krumpli, sárgarépa, petrezselyem, hagyma, fokhagyma. A gyerekekkel igyekeztünk időben (az időjárástól függően) elvégezni kerti munkákat: gyomlálást, kapálást, egyelést (ritkítást), betakarítást. A kertünk sok munkát igényelt, de szép termést hozott. Ameddig a "készlet" tart, a napközis konyha tőlünk veszi át a nyersanyagot."

(Részlet a magyarmecskei Általános Iskola beszámolójából)

Roma Közösségi Központok

"Kérdezik mindig a helyi cigányok, hogy minek ez az egész közösségi központ. Mondom nekik, hogy jó, még új nektek is, ez a jovó, ez a fejlődés. És egyre többen jönnek, hogy mi megy itt, mit tudnak segíteni."

(Dógi János, a Gyomaendrődi Közösségi Központ vezetője)

Tolerancia-Díj

"Ahol társadalmi csoportok naponta súlyos sértéseket kénytelenek a hatalom gyakorlóitól eltűrni, ott egyre növekszik a ressentiment és egyre fogy a demokrácia.
De lehet, hogy a társadalmi békétlenség gerjesztése, aminek ma kényszerű tanúi s gyakran tehetetlen elszenvedői vagyunk: lehet, hogy ez is jó lesz valamire. Lehet, hogy épp ennek folytán mindinkább ráeszmélünk elidegeníthetetlen tulajdonunkra, a demokráciára, és birtokunkba vesszük azt úgy, hogy kitöltjük kereteit mindazokkal az öntevékeny szervezetekkel, intézményekkel, amelyekben akaratunkat és eszményeinket láthatjuk megtestesítve.
Lehet, hogy Magyarországon létrejön majd a civil társadalom, amely képessé válik arra, hogy saját életét a mindenkori hatalomtól függetlenül megszervezze, és a demokráciát a saját szükségletei szerint, a saját szabadságára, boldogságára és boldogulására átformálja.
És akkor eljön a nap, amikor a tolerancia nem erény lesz csupán, hanem társadalmi gyakorlat is."

(Kertész Imre, részlet az 1999. december 10-én, a Tolerancia-díj átadása alkalmával elhangzott beszédből)

 

Nyomtatott sajtó

Televízió

Rádió

1998

 

 

 

I.

Mihancsik Zsófia

Varga Ágota

Hegyi Imre és Kovalik Márta

II.

Balogh Attila

Bayer Ilona

Moskovics Judit és Maronics Annamária

III.

Scipiades Erzsébet

Kriskó László és Matula Mariann

Ránki Júlia és Sándor Erzsi

Különdíj

Mancs szerkesztősége

 

Tilos Rádió

Civil Társadalom

A Mohács és Környéke Önsegélyező Csoport támogatása tagságának bővítésére, programjainak finanszírozására, valamint egy nyugdíjas ház alapjainak megteremtésére szolgált.

Rendszeresen szerveznek kiállításokat, nyugdíjas előadóművészek részvételével fesztiválokat, kirándulásokat, gyógyüdüléseket, sakk- és kártyapartikat, kézimunkakört. 1998. májusában indították el "otthonteremtés" céljából téglajegy akciójukat, melyből 1997-ben 107 000,-Ft bevételük volt. Rendezett és együttműködésre épülő kapcsolatuk van a helyi önkormányzattal; térítésmentes ingatlanhasználatot és pénzbeli támogatást is kaptak már tőlük. Jogsegélyszolgálatot működtetnek, és a mohácsi rádióban aktuális hírekkel szolgálnak a nyugdíjasoknak. A helyi sajtó figyelemmel kíséri programjaikat.

 

MUNKÁVAL A PIHENÉSÉRT

 

Mohács-Harkány
A helyi Nyugdíjas és Önsegélyező Csoport tagjai társadalmi munkában újítják fel azt a harkányi üdülőt, ahová idén ötvenen mennek majd ingyen nyaralni.
A szervezet minden nyáron a bútorgyár üdülőjét bérelte, ám az épületet most el akarják adni. Így nekiláttak, hogy másik harkányi helyet találjanak maguknak. Ez sikerült, egy magántulajdonban lévő, hat éve nem használt szintes épületet béreltek ki három évre.

Az üdülő két-három ágyas szobáiban 15-en kényelmesen elférnek, viszont az állapota igen lerobbant volt, ezért a nyugdíjasok elkezdték teljes egészében önerőből rendbe hozni a helyiségeket.
– a festéshez, mázoláshoz szükséges anyagokat szervezetünk vette, az összes munkát mi magunk végezzük. Minden héten 10-15 tagunk utazik oda, és részt vesz a munkában – tudtuk meg Heil Jánosnétól, a csoport vezetőhelyettesétől.
Az Autonómia Alapítványhoz benyújtott pályázatnak köszönhetően idén a szervezet ötven tagja tud majd ingyen üdülni. A nyaralóhasználatért és a fürdőjegyekért sem kell fizetniük. [ T. D. ]

Támogatottak 1998

 

Szegénység és Cigányság 1998

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Ebből visszatérítendő

Bagamér

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet

tormatermesztés

1 400 000

700 000

Békés

Cigány Szabadidős Klub

földművelés

1 500 000

500 000

Encs

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány

földművelés

1 600 000

400 000

Hajdúszovát

Cigányok és Etnikai Kisebbségek Érdekeit Képviselő Egyesület

raklapüzem

1 970 000

985 000

Istvándi

Cigány Közösségi Klub

erdészet és tereprendezés

590 000

150 000

Jászkisér

Külkapcsolatok Baráti Egyesülete

melegházi kertészet létrehozása

1 960 000

980 000

Jásztelek

Közéleti Roma Nők Szervezete

búza, hagyma és burgonya termesztése

560 000

280 000

Makó

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete

kalászos, burgonya és hagyma termesztése

1 000 000

400 000

Makó

Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetűek Országos Szövetsége

kalászos, burgonya és hagyma termesztése

1 000 000

400 000

Pécs

Etnikai Fórum Pécsi Szervezete

kooperatív tervezés

2 000 000

0

Perkupa

Lungo Drom

erdőgazdálkodás és növénytermesztés

1 100 000

550 000

Solt-Tétalja

Károlyi István Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány

növénytermesztés

252 000

84 000

Somogyszob

Somogyszobi Cigány Szervezet

málnatermesztés

255 000

0

Vilmány

B-A-Z Megyei Cigányanyák Szervezete

tojótyúktartás

520 000

260 000

Vilmány

Phralipe Vilmányi Tagszervezete

földművelés, gyümölcstermesztés

1 200 000

600 000

Vilmány

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szervezete

tojótyúktartás

1 100 000

550 000

Vízvár

Független Cigány Szervezet

kacsanevelés

800 000

400 000

Zsadány

Lungo Drom

kukoriactermesztés

550 000

275 000

 

Fenntartható Fejlődés 1998

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Babócsa

Babócsai Ifjúsági Szervezet

környezetrendezés

194 000

Kerecsend

Lungo Drom Érdekvédelmi Cigányszövetség – Kerecsendi Faluvédő Egyesület

biotégla gyártás

2 000 000

Mezőladány

Phralipe

szemétszállítás és hulladékkezelés

800 000

Pécs

Etnikai Fórum Pécsi Szervezete

környezetrendezés

310 000

Tamási

Tamási Öko-Lánc Környezetvédelmi Egyesület – Tamási Város Roma Kisebbségi Egyesület

háztartási hulladék újrahasznosítása

150 000

 

Civil Társadalom 1998

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Budapest

Handicap Alapítvány

mozgáskorlátozottak érdekvédelme

2 000 000

Budapest

Kút Alapítvány

társadalmi traumatizáció kezelése

1 800 000

Budapest

Ökoszolgálat Alapítvány

ökológiai információs szolgálat működtetése

1 600 000

Budapest

Rádió ©

Rádió © (Roma Rádió) felállítása

2 000 000

Budapest

Háttér Baráti Társaság a Melegekért

III. Budapesti Meleg és Leszbikus Film és Kulturális Fesztivál

1 060 000

Budapest

Másképp Alapítvány

Roma Film Napok szervezése

1 550 000

Budapest

Szabad Iskolákért Alapítvány

"Palacsinto glaszo" című könyv kiadása

600 000

Budapest – Dombóvár

MAFSZ

független videó és filmfesztivál

200 000

Eger

Egri Alternatív Kulturális Egyesület

Más Klub

2 000 000

Encs

Mozgáskorlátozottak Encs Városi, Abaújtérségi Egyesülete

szervezet építés

1 500 000

Hajdúböszörmény

Ifjúsági Természetvédő Kör

környezetvédelmi akciók szervezése

1 900 000

Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete

cigány közösségi ház létesítése

718 000

Mohács

Mohács és Környéke Önsegélyező Csoportja és Érdekegyeztető Szövetsége

nyugdíjasok önszerveződésének elősegítése

1 850 000

Pécs

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány

kézműves képzés résztvevőinek támogatása

45 600

Szeged

Gyermeksors Alapítvány

ifjúsági információs központ működtetése

1 600 000

 

 

Saját Konyhakert 1998

Település

Szervezet neve

Támogatás (ebből 25% visszatérítendő)

Alsóbogát

Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezete

495 000

Andornaktálya

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

191 000

Bag

Lungo Drom

180 000

Bogádmindszent

Falufejlesztő Egyesület

500 000

Dióskál

Közalapítvány Dióskál Községért

500 000

Egeraracsa

Közalapítvány Egeraracsa Községért

500 000

Egerszalók

Társadalmi Egyesülések Szövetsége Heves Megyei Szervezete

547 000

Elek

Békés Megyei Cigány Lakosok Egyesületének Eleki Szervezete

485 000

Fülöp

Gyermekekért Alapítvány Fülöp

550 000

Fülöpjakab

Fülöpjakabért Alapítvány

550 000

Gelse

Gelse Községért Alapítvány

550 000

Hajdúhadház

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

377 000

Hajdúszovát

Cigányok és Etnikai Kisebbégek Érdekeit Képviselő Egyesület

500 000

Ináncs

Lungo Drom Ináncsi Szervezete

465 000

Jánoshida

Lungo Drom

422 000

Kapolcs

Nagycsaládosok Egyesülete

434 000

Karancslapújtő

Karancsföld Aktív Szociálpolitikai KHT

500 000

Kázsmárk

Kázsmárk Községért Jóléti Alapítvány

538 000

Kerecsend

Kerecsendi Sport Egyesület

275 000

Kerecsend

Lungo Drom

275 000

Kerkaszentkirály

Kerkaszentkirály Községért Alapítvány

238 000

Kesznyéten

Faluvédő és Faluszépítő Egyesület

261 000

Kisizsák

Népi Mesterségek Alkotóműhely Egyesület

550 000

Kisszentmárton

Kisszentmártonért Egyesület

499 000

Korlát

Phralipe

500 000

Kővágótöttös

Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület

550 000

Kunszentmiklós

Kunbábonyért Egyesület

486 000

Külsővat

Rafaell Mihály Iskolatámogató Alapítvány

71 000

Lókút

Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány

600 000

Mánfa

Mánfáért Egyesület

175 000

Megyaszó

Támasz M Alapítvány

378 000

Mezőszilas

Mezőszilasi Erdőgazdakör

550 000

Monostorapáti

Nagycsaládosok Egyesülete

495 000

Nagykanizsa

Zalai "A Nostru" Egyesület

275 000

Nagykanizsa

Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége

275 000

Nyirád

Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete

264 000

Ózd

Ózdi Hátrányos Helyzetűek Szervezete a Demokráciáért

498 000

Ötvöskónyi

Ötvöskónyi Cigány Szervezet

432 000

Peremarton

Lungo Drom Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség Berhidai Tagszervezet

500 000

Piliscsaba

Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület

331 000

Pitvaros

Életvíz Egyesület

324 000

Pusztaradvány

Phralipe

500 000

Pusztaradvány

Pusztaradványi Független Cigány Szervezet

438 000

Resznek

Ifjúsági és Kultúregylet

550 000

Sajóhidvég

Sajóhidvégi Széchenyi István Faluvédő és Faluszépítő Egyesület

270 000

Surd

Surd Községért Közalapítvány

24 000

Szedres

Szedresi Roma Szervezet

500 000

Szentes

Árpád Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesülés

500 000

Szentgotthárd

Pro Juventute Egyesület

222 000

Taktaszada

Phralipe Független Cigány Szervezet

388 000

Taliándörögd

Árvácska Egyesület

495 000

Tarnaszentmiklós

Humanitás Társaság

550 000

Tiszabezdéd

Lungo Drom

548 000

Tiszapüspöki

Országos Művészeti Művelődési Szövetség

515 000

Told

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Toldi Tagszervezete

500 000

Tunyogmatolcs

Tunyogmatolcs és Térsége Nagycsaládosok és Hátrányos Helyzetű Beteg Gyermekek Érdekvédelmi Szervezete

500 000

Újcsanálos

Harangod Vidéke Kistérségi Településszövetség

500 000

Újkenéz

Phralipe Független Cigány Szervezet

283 000

Üllő

Nagycsaládosok Egyesülete

496 000

Vajta

Károlyi István Gyermekközpont Fóti Családotthon

181 000

Zalaszentmárton

Közalapítvány Zalaszentmártonért

500 000

Munkatársak, kuratórium

Munkatársak

 • Csongor Anna igazgató
 • Réder Erika könyvelő
 • Scsaurszki Tamás (1998. 09. 30-ig) programfelelős
 • Paola Grenier (1998. 09. 30-ig) nemzetközi kapcsolatok
 • Gyimesi Ágnes programfelelős
 • Tóth Tamás (1999. 04-ig) programfelelős
 • Lukács György programfelelős
 • Béres Tibor programfelelős
 • Nun András programfelelős
 • Jennifer Tanaka programfelelős
 • Osztolykán Ágnes projektlátogató
 • Poós Ferenc projektfelelős
 • Rácz Ernő regionális tanácsadó
 • Somlai János Tolerancia-díj szervező
 • Barát Endre adatbázis-felelős
 • Árvai Katalin Lukrécia asszisztens
 • Radics Péter (1998. 11-ig) adminisztrációs asszisztens
 • Zombori Péter adminisztrációs asszisztens

Monitorok

 • Ignácz János
 • Kóródi Miklós
 • Molnár Szilárd
 • Nyári Pál
 • Radics József
 • Tiliczki Zoltán
 • Vég Zoltán Ákos

A kuratórium tagjai

A kuratórium tagjai 1998-99

 • Dr. Benita Daublebsky
 • Dr. Dávid Anna
 • Bernard Deloménie
 • Ferge Zsuzsa (elnök)
 • Göncz Kinga (elnök – 1998. májustól)
 • Iványi György
 • Karvalits Ferenc
 • Orsós Jakab László
 • Willem H. Welling
 • Csongor Anna

Felügyelő Bizottság

 • Soltész Anikó
 • Dr. Varjú Gabriella
 • Foltányi Zsuzsa

Tolerancia Díj Zsűri

 • Bíró András
 • Donáth László
 • Fodor Gábor
 • Halmai Gábor
 • Jancsó Miklós
 • Ludassy Mária
 • Orsós László Jakab

Adományozók

Pénzügyi összegzés

 

 

 

 

1998

1999

Bevételek

 

 

Támogatások

 

 

– külföldi

45 572 635

216 562 605

– belföldi

31 811 677

15 942 885

 

Támogatások összesen

77 384 312

232 505 490

Szolgáltatások bevételei összesen

10 894 970

4 385 500

Egyéb (saját) bevételek összesen

17 818 780

18 203 500

Bevételek összesen

106 098 062

255 094 490

 

 

 

Kiadások

 

 

Projektek összesen

83 231 032

157 584 000

Szolgáltatások összesen

10 317 374

7 105 000

Működési költségek

 

 

– Személyi kifizetések

7 900 000

8 820 000

– Irodai költségek

9 340 166

5 635 000

– Utazás

1 120 408

1 102 500

– Kuratórium

1 799 802

637 000

– Értékelés

794 042

4 410 000

Működési költségek összesen

20 954 418

20 604 500

Kiadások összesen

114 502 824

185 293 500

 

Az Alapítvány 1998-1999-es közhasznúsági jelentése

-

Az Autonómia Alapítvány független magánalapítvány, 1990-ben alakult. Célja a magyarországi civil társadalom fejlődésének segítése, elsősorban a független helyi kezdeményezések támogatásával. Működése során több mint ezer társadalmi szervezet programját támogatta. Tevékenységét három területre összpontosítja: szegénység és cigányság (elsősorban megélhetési programok), fenntartható fejlődés, civil társadalom.

Az Autonómia Alapítvány programjai 1998-99-ben:

 

Programok

Az Autonómia Alapítvány elmúlt tíz éve egyértelműen igazolta, hogy kezdeti elképzeléseink helyesek voltak: számos programunkat, munkamódszerünket átvette a civil- és a közszféra. Amit megtanultunk, megpróbáljuk új területeken hasznosítani, tevékenységi körünket az új körülményeknek megfelelően módosítani, bővíteni. A cigányság helyzete nem javult azóta, hogy tíz éve nekiláttunk a munkának. A támogatók köre bővült ugyan, független adományozóra, fejlesztőre azonban nagyobb szükség van, mint valaha. 2000-ben meghirdetett új programjaink új tervenk megvalósításának kezdetét jelzik.

Szegénység és cigányság
A program cigányok és nem cigányok bejegyzett társadalmi szervezeteit támogatja azzal a céllal, hogy elősegítse gazdasági és társadalmi autonómiájuk növelését. A program keretein belül előnyt élveznek azok a helyi kezdeményezések, amelyek jövedelmteremtő gazdasági projektek létrehozására irányulnak. Azáltal, hogy a helyi közösségek saját megélhetésük érdekében termelő munkába kezdenek, a cigányok és nem cigányok között csökkennek az előítéletek, megteremtve az együttműködés lehetőségét.
A nyertes pályázatok többsége mezőgazdasági projekt, de az alapítvány minden olyan elképzelés előtt nyitott, amely elősegítheti a helyi közösségek megerősödését, gazdasági fejlődését.

Saját konyhakert 1998-99
A programban a kilencvenhárom támogatott szervezet több mint négyezer roma és nem-roma családot vont be a konyhakertek megművelésébe, korábban nem ismert eszközök, kemikáliák és technikák megismerettésével elősegítve a program sikerességét.
A megtermelt zöldségfélék és gyümölcsök jelentős mértékben javították a résztvevő családok megélhetési feltételeit.

Iskolakert
A programban 1999-ben 39, hátrányos helyzetű településen működő általános iskola számára nyújtottunk segítséget az iskolai kertek műveléséhez. A kertekben az iskolában tanuló, nagyrészt roma gyerekek számára nyílt lehetőség a kerti munkálatok alapjainak elsajátítására.

Kertészet 2000
Az 1998-1999-ben sikerrel bonyolított konyhakerti programok továbbfejlesztése. A Kertészet 2000 célja, hogy cigány civil szervezetek szabadföldi zöldésgtermesztési programját támogassa. Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az elmúlt három év folyamán sikeresen vettek részt az Autonómia Alapítvány vagy más, hasonló területen működő támogatásosztó szervezet programjában. A kétéves program végén a résztvevők önálló árutermelőként tudnak gazdálkodni.

Fenntartható fejlődés
E program keretei között azokat a roma és nem-roma civil szervezeteket támogatja az alapítvány, amelyek a lakott környezetben megjelenő problémákra reagálva, pozitív környezeti változásokat eredményező, munkahelyteremtő projektekkel pályáznak.
Előnyt élveznek azok az elképzelések, amelyek más helyi szervezetekkel együttműködve valósíthatók meg, és ahol a probléma hosszabb távú kezelésére is látunk esélyt.

Zöldmunka
A program szorosan kapcsolódik a Fenntartható fejlődés projektjeihez. Célja, hogy a cigány és nem cigány civil szervezetek együttműködésén alapuló környezetvédelmi és vidékfejlesztési programok megvalósulását támogassa. A program az Autonómia és az Ökotárs Alapítvány szoros együttműködésében zajlik.

Civil társadalom
Az alapítvány célkitűzéseit civil szervezeteknek nyújtott támogatásokon keresztül valósítja meg. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a helyi szervezetekkel együttműködő emberek beleszólást kapjanak életkörülményeik alakításába. Az önálló Civil társadalom program fő célja a rugalmas reagálás a nonprofit szektor aktuális igényeire.

Roma közösségi központok
A program keretében az országban hét helyen jöhetett létre olyan központ, amely a régió cigány lakosai számára nyújt oktatással, vállakozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgálatásokat. A program egy éve alatt mintegy 100 iskoláskorú gyerek és további 80, az oktatási rendszerből már kikerült fiatal vehetett részt oktatási programokon, 137 vállalkozni vágyó pedig vállakozásfejlesztési tréningeken. A hét központ által megvalósított programok közvetve 10-12 ezer embert érintettek.

Phare demokrácia program mikro-projektek
Az Európai Unió Phare Demokrácia Programja a non-profit szervezetek tevékenységét és szakmai munkáját támogatja, ezzel is hozzájárulva a demokratikus társadalmak megszilárdulásához Közép- és Kelet-Európában. Az alapítvány a program magyarországi tevékenységét koordinálja.

Tolerancia díj
Az Autonómia Alapítvány 1992 óta minden évben a Nemzetközi Emberi Jogok napján, december 10-én díjat adományoz azoknak az újságíroknak, akik műveikkel az egyes társadalmi csoportok kirekesztésére hívják fel a figyelmet, ezzel is hozzájárulva a társadalmi szolidaritás megteremtéséhez.

Roma munkaerő-piaci képzés
A Roma Munkaerő-piaci Képzési Programot az Autonómia Alapítvány 1999 végén hirdette meg a DemNet megbízásából és az USAID pénzügyi támogatásáva. Célja a romák munkaerő-piaci helyzetének javítása; munkaerő-piaci integrációjuk, reintegrációjuk elősegítése roma szervezetek által szervezett, lebonyolított képzések és ezt kiegészítő projektek segítségével. A pályázati program keretében 10 roma szervezetet tudunk támogatni új módszerek fejlesztését, terjesztését, kísérleti munkaszervezési formák meghonosítását célzó projektjeik megvalósításában.

Roma Mezőgazdsági Fejlesztő Program
2000. augusztusában az Autonómia Alapítvány meghírdette új, háromszintű, fejlesztő támogatási rendszerét, Roma Mezőgazdasági Fejlesztő Program (RMF) néven. A program célja – a támogatandó társadalmi szervezeteken keresztül – lehetőséget biztosítani a résztvevő romák gazdasági tevékenységének elindítására, fejlesztésére, szakmai ismereteik gazdagítására.
A program szintjei egymásra épülnek. Az első szinten a szervezetek lehetőséget kapnak egy alapszintű gazdálkodói program megvalósítására. A második szintre azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek az alapítvány alapszintű programjainak valamelyikét már sikeresen teljesítették és ezt a tevékenységüket magasabb szinten kívánják folytatni. A harmadik szinten azokat az őstermelőket, egyéni vállalkozókat, gazdasági társaságok tagjait támogatjuk, akik miután a második szinten szerzett bevétel közösen meghatározott részét a szervezetnek visszafizették, önálló vállakozásba kívánnak kezdeni.

Menekült Program
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának megbízásából 2000. áprilisától az Autonómia Alapítvány szervezi a Magyarországon élő politikai menekültek kisvállalkozásait segítő programját. A pályázati program célja, hogy pénzbeli adománnyal járuljon hozzá a menekültek vállalkozásának elindításához, működtetéséhez, ily módon segítve megélhetésüket, integrálódásukat. Az Autonómia Alapítvány döntés előkészítéssel, szakmai segítségnyújtással és folyamatos monitorozással segíti a támogatott projektek sikeres megvalósítását.

Pakiv
Az Autonómia Alapítvány, a Romani CRISS és a Freudenberg Stiftung többéves közös gondolkodásának eredményeként megszületettt Pakiv program (a szó cigány nyelven bizalmat jelent) 2000 júliusában elnyerte a Világbank Fejlesztési Alapjának 500.000 dolláros támogatását. A hosszú távú program célja több közép-kelet-európai országban olyan alapítványok létrejöttét serkenteni, amelyek az Autonómiához hasonlóan romák helyi munkaalkalomteremtő elképzeléseit támogatják majd. A nemzetközi program első évében a résztvevők nyelvi és szakmai képzést kapnak.

 

Szegénység és cigányság

 

"Kijelenthetjük, programunk kitűzött céljait az eltelt idővel arányosan megvalósítottuk. Családok váltak függetlenné a helyi önkormányzat szociális ellátórendszerétől a kisgépekkel szerzett anyagi javaknak köszönthetően. (…) Szervezetünk – bár a "helyi hatalmasságok" nem igazán örülnek neki – komoly erkölcsi győzelmet aratott. (…) Elismertségünk messze meghaladja a helyi önkormányzatét. A környező települések lakossága körében is igen nagy mértékben megnőtt a szervezetünk iránti érdeklődés. Körvonalazódni látjuk annak a kedvező folyamatnak a kialakulását, amely az istvándi cigányságról korábban kialakult igen rossz véleményt fogja megváltoztatni."

(Részlet az Istvándi Cigány Közösségi Klub beszámolójából)

Saját Konyhakert 1998-99

"Beszámolhatok arról, hogy aki vetett burgonyát, az jó termést mondhat magáénak. A burgonya kiszedésében is segített a szervezet – társadalmi munkában – akinek nagyobb területe volt vagy nehézséget jelentett a betakarítás. Ugyanígy fogunk eljárni a kukoricaszedéskor is. A leszedett paprika lehetővé teszi, hogy télire is tudjanak elrakni, a paradicsomból is termett annyi, hogy aki akart, télire is tudott befőzni. (…) Nem utolsó szempont a kicsit nevelő hatás is. Ha már megvan a lehetőség felébreszteni a bizonyítási vágyat, ha más meg tudja csinálni, én miért ne tudnám. (…) Itt az 1999-es évben nagyon jó volt, hogy a szervezet tudott segíteni. Olcsón elvégezték a munkát és csak a fogatos kapott a szervezettől némi fizetést."

(Részlet a rinyaszentkirályi szervezet beszámolójából, 1999.)

 

Zöldmunka

 1. Ez a program lehetővé tette, hogy mérföldeket lépjünk előre, a jövőnket alapvetően meghatározó, emberi kapcsolatok építésében.
 2. Ez a program a legkülönbözőbb ideológiai nézeteket valló, de a természet és a környezet megóvásáért, értékeinek megőrzéséért tenni akaró, különböző szellemi energiákkal rendelkező embereket egy cél felé terelte.
 3. Ez a program fejlődésünket folyamatosan biztosította.
 4. Ez a program a jövőnk alapjait lerakta és úgy szellemiekben, mint anyagiakban fejlődési pályára állított bennünket.
 5. Ez a program megtanított arra – bár nagyon nehéz -, jó érzés embernek lenni, embernek maradni.
 6. Ez a program megtanított arra is, hogy féljek. Úristen! Mi lesz velünk, ha magunkra maradunk?

(Idézet Pusoma Jenőtől, a kerecsendi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Egyesület 1999. évi beszámolójából.)

Phare Demokrácia Mikro-Projekt

"A "MI VILÁGUNK" programunk és egyben a támogatott program célkitűzése, hogy Magyarországon először megteremtsük a sérült emberek (értelmileg és fizikailag, mentálisan sérültek) vizuális eszközök használatával történő új önkifejezési lehetőségének (videofilm, computer animáció) technikai és személyi feltételeit. Így a film és televízió eszköztárának, valamint a dokumentum, esemény-rögzítés lehetőségének a bekapcsolásával, lehetővé válik a személyes élmények és mondandók közvetlen közlése, mely új utat nyit a társadalom széles rétegeinek, a mindezidáig meglehetősen előítéletesen kezelt sérült emberek világához való közelebb kerüléshez. A sérült emberek e programmal kívánják elősegíteni, az érték-, cselekvési- és szerepzavarban levő többségi társadalmat egy megújuló el- és befogadási szemlélet meghonosításában."

(Liling Tamás – Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványa)

Iskolakert

"Többféle zöldséget termeltünk a kertben: szárazbab, krumpli, sárgarépa, petrezselyem, hagyma, fokhagyma. A gyerekekkel igyekeztünk időben (az időjárástól függően) elvégezni kerti munkákat: gyomlálást, kapálást, egyelést (ritkítást), betakarítást. A kertünk sok munkát igényelt, de szép termést hozott. Ameddig a "készlet" tart, a napközis konyha tőlünk veszi át a nyersanyagot."

(Részlet a magyarmecskei Általános Iskola beszámolójából)

Roma Közösségi Központok

"Kérdezik mindig a helyi cigányok, hogy minek ez az egész közösségi központ. Mondom nekik, hogy jó, még új nektek is, ez a jovó, ez a fejlődés. És egyre többen jönnek, hogy mi megy itt, mit tudnak segíteni."

(Dógi János, a Gyomaendrődi Közösségi Központ vezetője)

Tolerancia-Díj

"Ahol társadalmi csoportok naponta súlyos sértéseket kénytelenek a hatalom gyakorlóitól eltűrni, ott egyre növekszik a ressentiment és egyre fogy a demokrácia.
De lehet, hogy a társadalmi békétlenség gerjesztése, aminek ma kényszerű tanúi s gyakran tehetetlen elszenvedői vagyunk: lehet, hogy ez is jó lesz valamire. Lehet, hogy épp ennek folytán mindinkább ráeszmélünk elidegeníthetetlen tulajdonunkra, a demokráciára, és birtokunkba vesszük azt úgy, hogy kitöltjük kereteit mindazokkal az öntevékeny szervezetekkel, intézményekkel, amelyekben akaratunkat és eszményeinket láthatjuk megtestesítve.
Lehet, hogy Magyarországon létrejön majd a civil társadalom, amely képessé válik arra, hogy saját életét a mindenkori hatalomtól függetlenül megszervezze, és a demokráciát a saját szükségletei szerint, a saját szabadságára, boldogságára és boldogulására átformálja.
És akkor eljön a nap, amikor a tolerancia nem erény lesz csupán, hanem társadalmi gyakorlat is."

(Kertész Imre, részlet az 1999. december 10-én, a Tolerancia-díj átadása alkalmával elhangzott beszédből)

elhangzott beszédből)

 

 

Nyomtatott sajtó

Televízió

Rádió

1999

 

 

 

I.

Révész Sándor

Hégető Honorka

Balla Ferenc

II.

Vajda Éva és Varró Szilvia

Vincze Zoltán és Hell István

Kovács Erika

III.

Kadét Ernő, Zsiga Alfonz és Miklósi Gábor (Roma Sajtóközpont)

Daróczi Ágnes és Magyar Attila

Borencih Péter, Kovalik Márta és Kovalik András

Különdíj

Kenedi János

A Dunánál című műsor (RTL Klub)

Sándor Erzsi

 

Civil Társadalom

A Mohács és Környéke Önsegélyező Csoport támogatása tagságának bővítésére, programjainak finanszírozására, valamint egy nyugdíjas ház alapjainak megteremtésére szolgált.

Rendszeresen szerveznek kiállításokat, nyugdíjas előadóművészek részvételével fesztiválokat, kirándulásokat, gyógyüdüléseket, sakk- és kártyapartikat, kézimunkakört. 1998. májusában indították el "otthonteremtés" céljából téglajegy akciójukat, melyből 1997-ben 107 000,-Ft bevételük volt. Rendezett és együttműködésre épülő kapcsolatuk van a helyi önkormányzattal; térítésmentes ingatlanhasználatot és pénzbeli támogatást is kaptak már tőlük. Jogsegélyszolgálatot működtetnek, és a mohácsi rádióban aktuális hírekkel szolgálnak a nyugdíjasoknak. A helyi sajtó figyelemmel kíséri programjaikat.

 

MUNKÁVAL A PIHENÉSÉRT

 

Mohács-Harkány
A helyi Nyugdíjas és Önsegélyező Csoport tagjai társadalmi munkában újítják fel azt a harkányi üdülőt, ahová idén ötvenen mennek majd ingyen nyaralni.
A szervezet minden nyáron a bútorgyár üdülőjét bérelte, ám az épületet most el akarják adni. Így nekiláttak, hogy másik harkányi helyet találjanak maguknak. Ez sikerült, egy magántulajdonban lévő, hat éve nem használt szintes épületet béreltek ki három évre.

Az üdülő két-három ágyas szobáiban 15-en kényelmesen elférnek, viszont az állapota igen lerobbant volt, ezért a nyugdíjasok elkezdték teljes egészében önerőből rendbe hozni a helyiségeket.
– a festéshez, mázoláshoz szükséges anyagokat szervezetünk vette, az összes munkát mi magunk végezzük. Minden héten 10-15 tagunk utazik oda, és részt vesz a munkában – tudtuk meg Heil Jánosnétól, a csoport vezetőhelyettesétől.
Az Autonómia Alapítványhoz benyújtott pályázatnak köszönhetően idén a szervezet ötven tagja tud majd ingyen üdülni. A nyaralóhasználatért és a fürdőjegyekért sem kell fizetniük. [ T. D. ]

 

 

 

Támogatottak 1999

 

Szegénység és Cigányság 1999

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Ebből visszatérítendő

Aranyosapáti

Phralipe

földművelés és bodzatermesztés

1 125 000

400 000

Bagamér

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Baraméri Tagszervezete

tormatermesztés

1 500 000

600 000

Barcs

Hátrányos Helyzetű Cigány Fiatalok Egyesülete

cigánytelep karbantartása

2 200 000

0

Bátaszék

Roma Kertbarátok Egyesülete

szántóföld és vetemény

500 000

0

Békés

Békési Cigány Szabadidős Klub

földművelés

400 000

0

Dabas

Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány

zöldségtermesztés

2 000 000

600 000

Fony

Lungo Drom

nyúltenyésztés

1 200 000

480 000

Gacsály

Lungo Drom

uborkatermesztés

700 000

175 000

Gyomaendrőd

"A Művelt Cigányifjúságért" Alapítvány

közösségi autó hasznosítása

973 000

0

Kadarkút

Kadarkúti Roma Egyesület

kukoricatermesztés

400 000

80 000

Kaposvár

Somogy Megyei Cigányszövetség

seprűkötő üzem létrehozása

1 000 000

0

Makó

Veszélyeztetettek és Hátrányos Helyzetűek Országos Szövetsége

kalászos, burgonya, hagyma termesztése

1 931 000

600 000

Mélykút

Cigány Érdekképviseleti Szervezet

kövesúthálózat kialakítása

 1 393 400

200 000

Mezőgyán

Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete

napraforgó-termesztés

513 000

213 000

Mezőladány

Phralipe

földművelés

990 000

290 000

Nagykanizsa

Zalai "A Nostru" Egyesület a Zalai Cigányság Jogaiért

családi farmgazdálkodás

2 300 000

0

Novajidrány

Lungo Drom

erdőgazdálkodási munkák

1 200 000

480 000

Nyíradony

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

pritaminpaprika-termesztés

929 000

264 000

Nyíregyháza

Nyíregyházi Nyugdíjasok Közössége

földvásárlás

2 082 000

0

Pusztaradvány

Pusztaradványi Független Cigány Szervezet

zöldségtermesztés

166 200

0

Pusztaradvány

Phralipe

veteményes kultúra művelése

923 800

200 000

Siklós

Siklósi Roma Klub

szőlészeti munkák elvégzése

500 000

0

Szendrőlád

Szendrőlád Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány

kukoricatermesztés

1 500 000

500 000

Újvárfalva

Nadalosi Alternatív Egyesület

kecsketenyésztés

1 751 000

600 000

 

Fenntartható Fejlődés és Zöldmunka 1999

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Fót-Vajta

A Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány

növénytermesztés, kertművelés

288 000

Győr

Sokoró Ökológiai Park Alapítvány

rönkbútorüzem, hulladékfa hasznosítása

2 000 000

Hajdúhadház

Kisebbségi Közösségi Ház Egyesület

tiszta udvar, rendes ház

500 000

Hajdúszovát

Roma Kisebbségi Hátrányos Helyzetű Rászorulók Egyesülete

fásítás, bűzfogó

500 000

Hajmás

Hajmás "Együttlét" Roma Érdekvédelmi Szervezet

szeméttelep felszámolása

206 000

Létavértes

Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete

Tiszta udvar, rendes város

977 000

Mánfa

Mánfáért Egyesület – Cigány Kulturális Egyesület

önsegítő termelői közösség létrehozása

2 000 000

Miskolc-Gömörszőlős-Kisgyőr

Miskolci Humánpolitikai Közhasznú Cigány Civil Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezetvédelmi és Területfejelsztési Kht.

"Vissza a természeteshez" (Természetvédelmi rekonstrukció a Bükki Nemzeti Parkban)

2 000 000

Noszvaj

Farkaskő, Barlangi Művésztelep Egyesület

tereprendezés, támfalak építése

580 000

Somogyfajsz-Babócsa

Somogy Természevédelmi Szervezet – Babócsai Etnikai és Nemzetiségi Szervezet

erdei képző és munkaadó központ hálózatának kialakítása

2 000 000

Türje

Gazdálkodó Családokért ZalA-KAR Kht. – Türjei Cigányokért Egyesület – Ökorégió Alapítvány

erdei gyümölcsök gyűjtése és aszalása

2 000 000

 

Civil Társadalom 1999

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Budapest

Rádió ©

Rádió © (Roma Rádió) felállítása

2 000 000

Budapest

Fiatalok Önsegítő Egyesülete

roma hajléktalan fiatalok beilleszkedési és képzést elősegítő programja

2 200 000

Győr

Egyesület az Interkulturális tanulásért

könyv kiadása

500 000

Szolnok

Etnikai Népfőiskolai Társaság

népfőiskolai képzés

400 000

 

Saját Konyhakert 1999

Település

Szervezet neve

Támogatás (ebből 25% visszatérítendő)

Abony

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

324 025

Abony

Lungo Drom Érdekvédelmi Cigányszövetség

323 430

Babarcszőlős

Együtt a Cigányságért Érdekvédelmi Szervezet

417 550

Bánréve

Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi Polgári Szövetség Bánrévei Tagszervezete

484 350

Bolhó

Lunga Kálye Cigányszervezet

276 700

Döge

Dögei Cigányokért Közalapítvány

585 580

Fulókércs

Phralipe Független Cigány Szervezet

697 090

Garabonc

Garabonci Cigányokért Egyesület

700 000

Hosszúpályi

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Hosszúpályi Tagegyesülete

700 000

Istvándi

Istvándi Cigány Közösségi Klub

700 000

Kázsmárk

Kázsmárk Községért Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány

699 995

Kemecse

Közéleti Roma Nők Egyesülete Kemecse

700 000

Kesznyéten

Faluvédő és Faluszépítő Egyesület

582 050

Korlát

Magyarországi Cigányok Munkás Szövetsége

350 000

Korlát

Phralipe Független Cigány Szervezet

350 000

Lábod

Lábodi Cigányszervezet

700 000

Lulla-Jaba

Lulla-Jaba Cigány Érdekvédelmi Szervezet

639 520

Mánfa

Mánfáért Egyesület

349 000

Mezőcsokonya

Mezőcsokonyai Cigány Egyesület

250 000

Mezőladány

Phralipe Mezőladányi Tagszervezete

449 400

Mezőszilas

Mezőszilasi Erdőgazdakör

700 000

Nagyar

Lungo Drom Érdekvédelmi Cigányszövetség Nagyari Szervezete

689 443

Nyírtelek

Szent Anna Karitász Egyesület

429 848

Ötvöskónyi

"Kónyi" Regionális Érdekvédelmi Cigány Szervezet

333 780

Pátroha

Lungo Drom Érdekvédelmi Cigányszövetség Pátroha

630 000

Pocsaj

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Pocsaji Tagegyesülete

661 000

Rétközberencs

Lungo Drom

696 300

Rinyaszentkirály

Lungo Drom

700 000

Szalonna

Tóparti Jóléti Közalapítvány Szalonna

320 000

Szedres

Szedresi Roma Szervezet

700 000

Taktaharkány

Roma Családsegítő Egyesület

700 000

Tamási

Tamási Város Roma Kisebbségi Egyesület

568 404

Tiszanána

Tiszanánáért Közalapítvány

612 000

Tiszavasvári

Tiszavasvári Roma Egyesület

690 000

Túristvándi

Szatmári Kisebbségekért Közalapítvány

700 000

Újcsanálos

Harangod Vidéke Kistérségi Településszövetség

700 000

Üllő

Szemünk Fénye Nagycsaládosok Üllői Egyesülete

657 600

Vásárosbéc

Lungo Drom

700 000

Vilmány

Phralipe Vilmányi Tagszervezete

486 850

 

Iskolakert 1999

Település

Szervezet neve

Támogatás (ebből 25% visszatérítendő)

Alsóvadász

Tompa Mihály Általános Iskola

200 000

Aszód

Szociális és Családügyi Minisztérium 2. sz. Fiúnevelő Intézete

200 000

Bánréve

Tompa Mihály Általános Iskola

60 000

Barnyajenő

Általános Iskola

100 000

Csapi

Általános Iskola és Diákotthon

155 500

Geszt

Általános Művelődési Központ

196 280

Gyöngyösoroszi

Árpád fejedelem Általános Iskola Segítő Kezek Alapítvány

200 000

Hencida

Általános Iskola

120 000

Hernádvécse

Körzeti Általános Iskola

151 390

Inke

Általános Iskola

97 500

Kémes

Általános Iskola, Kémes

122 000

Kerecsend

Általános Iskola és Zeneiskola

200 000

Kocsola

Óvoda és Általános Iskola

114 347

Kokad

Általános Iskola

169 300

Magyarmecske

Általános Iskola

95 000

Mikóháza

Lőrincze Lajos Körzeti Általános Iskola

107 250

Nagyharsány

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

100 095

Nagyszakácsi

Somogy Megyei Óvoda Általános Iskola és Gyermekotthon

200 000

Novajidrány

Körzeti Általános Iskola

165 200

Nyírmihálydi

Petőfi Sándor Általános Iskola

68 000

Nyírpilis

Általános Iskola

198 700

Rozsály

Általános Iskola

100 000

Sály

Gárdonyi Géza Általános Iskola

124 000

Somogyhárságy

Körzeti Általános Iskola

120 000

Somogysámson

Általános Iskola, Óvoda és Művelődési Ház

146 584

Söjtör

Deák Ferenc Általános Iskola

100 000

Szakcs

Általános Művelődési Központ

105 000

Szalaszend

Általános Iskola

81 262

Szentbalázs

Körzeti Általános Iskola

85 000

Tereske

Általános Iskola

100 000

Tiszabő

Általános Iskola

200 000

Tiszaeszlár

Általános Iskola

200 000

Tiszakürt

Általános Iskola

200 000

Tiszakürt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége

100 000

Tura

Általános Iskola

150 890

Vajszló

Általános Iskola

120 000

Vízvár

Körzeti Általános Iskola

113 000

Vizsoly

Körzeti Általános Iskola

151 000

 

Kertészet 2000

Település

Szervezet neve

Téma

Támogatás

Bagamér

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezete

tormatermesztés, képzés

1 600 000

Bolhó

Lunga Kálye Független Cigányszervezet

kerti veteményes kultúra, berendezések, kisszövetkezet, képzés

725 000

Csegöld

Lungo Drom

kordonos uborka termesztése, képzés

1 600 000

Gacsály

Lungo Drom

kordonos uborka termesztése, képzés

1 600 000

Garabonc

Garabonci Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet

vegyes veteményes kultúra, értékesítés, képzés

1 600 000

Hajdúhadház

Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesület

vegyes veteményes kultúra, képzés

1 600 000

Hosszúpályi

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

pritaminpaprika-termesztés, képzés

1 600 000

Kázsmárk

Jóléti Szolgálat Alapítvány

vegyes veteményes kultúra, fóliás palánta, képzés

1 497 760

Kercseliget

Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet

zöldségtermesztés saját értékeítéssel, képzés

538 010

Korlát

Phralipe

vegyes kerti vetemények, képzés

1 524 786

Méra

Lungo Drom

bab és burgonya termesztése, képzés

1 532 300

Nyíradony

Lungo Drom

uborka és pritaminpaprika termesztése, képzés

1 182 600

Ötvöskónyi

"Kónyi" Regionális Érdekvédelmi Cigányszervezet

zöldségtermesztés, képzés

527 515

Vízvár

Független Cigány Szervezet

fóliás zöldségtermesztés, képzés

1 549 000

 

Munkatársak, kuratórium

Munkatársak

Monitorok

 

A kuratórium tagjai

A kuratórium tagjai 1998-99

Felügyelő Bizottság

Tolerancia Díj Zsűri

Adományozók

Pénzügyi összegzés

 

 

1998

1999

Bevételek

 

 

Támogatások

 

 

– külföldi

45 572 635

216 562 605

– belföldi

31 811 677

15 942 885

 

Támogatások összesen

77 384 312

232 505 490

Szolgáltatások bevételei összesen

10 894 970

4 385 500

Egyéb (saját) bevételek összesen

17 818 780

18 203 500

Bevételek összesen

106 098 062

255 094 490

 

 

 

Kiadások

 

 

Projektek összesen

83 231 032

157 584 000

Szolgáltatások összesen

10 317 374

7 105 000

Működési költségek

 

 

– Személyi kifizetések

7 900 000

8 820 000

– Irodai költségek

9 340 166

5 635 000

– Utazás

1 120 408

1 102 500

– Kuratórium

1 799 802

637 000

– Értékelés

794 042

4 410 000

Működési költségek összesen

20 954 418

20 604 500

Kiadások összesen

114 502 824

185 293 500