Tevékenységek a projektben – Autonómia

Tevékenységek a projektben

-

IV. Tevékenységek a projektben

1. Drámapedagógiai képzés

A képzés célja
A hallgatók sajátítsák el a dramatikus játékok elméleti és gyakorlati alapjait, legyen képesek azokat közösségépítő és -vezető munkájuk során alkalmazni

Tananyagtartalom

Elméleti alapismeretek

Reformpedagógia A XX. századi személyiségközpontú reformpedagógiai irányzatok (pl. Montessori, Freinet, Waldorf, Rogers, Gordon – Karácsony Sándor, Mérei Ferenc)

Fejlődéslélektan

 • a főbb fejlődéslélektani irányzatok (Piaget és Vigotszkij), valamint
 • a gyermeki játékra vonatkozó megközelítések

A drámajáték elmélete és története

 • Drámapedagógiai törekvések Magyarországon
 • Az angolszász drámapedagógia főbb irányzatai (Peter Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton)
 • A drámapedagógiai gyakorlat rendszerezése (Gavin Bolton nyomán)
 • A dráma és a színház (különbségek, azonosságok)
 • A DIE (Drama in Education) és a TIE (Theatre in Education) összehasonlító vizsgálata
 • A szakértői játék

Drámajáték-módszertan
Gyakorlatok, technikák

 • kapcsolatteremtő játékok
 • bizalomgyakorlatok
 • empátia- és toleranciafejlesztő játékok
 • lazító játékok; bemelegítő mozgásgyakorlatok és játékok
 • ritmusgyakorlatok
 • érzékelést fejlesztő játékok
 • koncentrációs játékok
 • memóriafejlesztő játékok
 • fantáziafejlesztő játékok
 • interakciós játékok
 • agressziólevezető játékok
 • beszédkészség-fejlesztő gyakorlatok
 • szituációs (improvizációs) játékok
 • ön- és csoportismereti játékok
 • népi játékok

A tanítási dráma elmélete és gyakorlata

 • A dramatikus tevékenységi formák osztályozása.
 • A tanítási dráma tervezése.
 • Tanári eljárások: munkaformák, konvenciók a tanítási drámában.
 • Színházi eszközök a drámában (avagy mit kell tudni a drámaíró és a rendező mesterségéből).
 • Tanári kérdésfeltevés, a válaszok kezelése.
 • Gyakorlatok, játékok beépítése a drámába.
 • A tanár szerepben; a szerepbelépés céljai, formái.
 • A résztvevők szerepkörei; kerettávolság.
 • A tárgyalás (egyeztetés) formái.
 • A dráma megjelenítési szakasza, szerepbesegítés.
 • Az értékelés helye, szerepe és formái a drámában.
 • Drámaszerkezetek (stratégiák és technikák).

Színjátékos (színházi dramaturgiai) alapismeretek

 • cselekmény; a cselekménybonyolítás különböző modelljei
 • szituáció
 • konfliktus
 • feszültség – a feszültségteremtés módjai, eszközei
 • kontraszt
 • fókusz
 • idő – színpadi idő; az idő kezelése a drámában
 • tér – a térhasználat módjai
 • szimbólumteremtés – szimbólumok kezelése
 • közös dramatizálás

Drámaóra-vezetés
A tanítási dráma legfontosabb tématípusai

 • Mesei (mondai) motívumokat felhasználó, vagy mesére (mondára) épülő dráma.
 • Történelmi (vagy azzal analóg) helyzet feldolgozása drámával.
 • Közösségi-szociális problémák vizsgálata drámában.
 • A gyerekek által ismert történetre épülő dráma
 • Műalkotások (pl. irodalmi, zenei, képzőművészeti) feldolgozása tanítási dráma segítségével.
 • Erkölcsi probléma, (erkölcsi) döntések következményeinek vizsgálata drámán keresztül.
 • Tudományos (pl. természettudományos, gazdasági, műszaki stb.) problémák vizsgálata drámában.
 • A drámához mint műnemhez tartozó alkotások feldolgozása a tanítási dráma segítségével.

Alkalmazott dráma (a tanítás szolgálatában)

 • Dráma a szabadidős foglalkozásokon (pl. iskolaotthonban, napköziben, kiránduláson, táborban, drámanapon stb.).

2. Projekt-tervezés és -menedzsment képzés

(64 órás, a Phare ACCESS 2001-es programban, a Transzparens Alapítvány által kidolgozott és alkalmazott tematika alapján):

Az EU-s támogatási rendszer

 • EU-s alapok (strukturális és kohéziós alapok, civil szervezetek számára elérhető alapok), várható pályázati kiírások (grant schemes), és az ezekre általánosan érvényes szabályok / előadás
 • A Nemzeti Fejlesztési Terv; Operatív Programok, intézkedések / előadás
 • A Strukturális Alapok programozása; tervezési időszakok, prioritások, regionális tervezés / előadás
 • A Strukturális Alapok működése Magyarországon; az egyes résztvevő szervezetek szerepe; a pályázatíráshoz nyújtott segítség; projektek finanszírozása / előadás

PROJEKTTERVEZÉS, PÁLYÁZATÍRÁS

 • Projekt és pályázat: Célok meghatározása (hosszú távú, általános célok; közvetlen célkitűzések, konkrét célok; várható eredmények); tevékenységek és célok megkülönböztetése; eredménymutatók (indikátorok); célcsoport meghatározása; erőforrás-felmérés; logikai keretmátrix alkalmazása; projekt információs háttere (feladatlebontás, kockázatelemzés) / előadás
 • Tréningfeladat: Logikai keretmátrix kitöltése saját projektre / kiscsoportos munka, értékelés
 • A pályázati űrlapok és útmutató bemutatása (Phare Access Micro, Phare Equal, Stukturális Alapok); praktikus kitöltési tanácsok / előadás
 • Tréningfeladat: Célcsoport és indoklás egy HEFOP űrlapon / egyéni munka
 • Az eljárásrend, eljárási gyakorlat (pályázói kérdések, lebonyolítókkal kapcsolatos személyi elvárások, határidők, kérdezési és kiegészítési lehetőségek) / előadás
 • Az értékelés rendje, értékelési eljárás bemutatás (Evaluation Grid) / előadás
 • Gyakori hibák, kockázatok / előadás

PÉNZÜGYI TERVEZÉS, LEBONYOLÍTÁS

 • Projekt finanszírozás (és szervezeti, működési finanszírozás közti különbség); forrásbevonás; found-raising stratégia; erőforrás-felmérés, erőforrás-igény / előadás
 • Költségvetés-tervezés (a szervezet részéről szükséges pénzbeni hozzájárulás, megelőlegezendő összeg kiszámítása, költségnemek, adminisztratív költségek, tartalék-képzés, cash-flow számítás stb.) / előadás
 • Tréningfeladat: Megadott tárgyú projektre minta-költségvetés készítése (költségnemek azonosítása / egyéni munka
 • Pénzügyi tudnivalók (közbeszerzési eljárás, ÁFA-tervezés) / előadás
 • Szerződéskötés (a szerződés részei, mellékletek) / előadás, szerződésminta bemutatása
 • Finanszírozás (előfinanszírozás, elszámolási rendszer, jelentési kötelezettségek, ÁFA-visszaigénylés) / előadás
 • Gyakori hibák, kockázatok / előadás, példák bemutatása

 

3. Dráma-szakkörök indítása és mentorálás

A képzésen 20 közösségvezető vesz részt, akik reményeink szerint valamennyien saját közösségükben sikerrel lesznek majd képesek alkalmazni a képzés során elsajátított készségeket.

Az ország két régiójában, négy helyszínen: Gyomaendrődön, Pécsett, Bonyhádon és Mezőberényben, a helyi roma közösségi házakban 2-2 embernek jelen projekt keretében is lehetősége nyílik arra, hogy a gyakorlatba átültesse a képzés során elsajátított tudást. A négy közösségi házban a segítségünkkel dráma-szakkörök indulnak majd, melynek működését az első hónapok során mentoráljuk. A mentorálás részét képezi a Káva Kulturális Műhely részéről a drámapedagógiai munka, az Autonómia Alapítvány részéről a közösségfejlesztő, programszervező tevékenység szakmai segítése, különös tekintettel a projekt fenntarthatóságára.

A négy közösségi ház kiképzett szakemberei a helyi igényekre támaszkodva maguk döntik el, milyen célcsoport számára milyen fókuszú csoportot indítanak. A kitűzött célokhoz azonban konzekvensnek kell maradniuk, és abban fogjuk őket segíteni, hogy az adott célcsoportra, fókuszra megtalálják és sikerrel alkalmazzák a lehető leghatékonyabb dramatikus technikákat.

Lehet, hogy lesz olyan csoport, ahol 9-10 éves gyerekek népi hagyományokat elevenítenek fel dramatikus eszközökkel, de olyan csoport is elképzelhető, ahol 14-16 éves roma és nem roma fiatalok kooperációjának segítése lesz a cél. A módszer alkalmazásának palettája elég széles, és a helyi szintű vezetők tudják a legpontosabban, milyen céllal van szükségük dramatikus eszközök alkalmazására.

Azokat a problémákat, amelyekkel a helyi roma közösségek küzdenek (pl. diszkrimináció), hatékonyan helyi szinten lehet csak kezelni. Egy helyi kezdeményezés ezen felül a probléma megoldásának modellértékű, "best practice" gyakrolatát mutathatja, amelyet aztán más térségekben is sikerrel alkalmazni lehet.

Az egyes közösségek fő problémáit, azaz a tevékenységek fókuszát helyi szinten lehet csak meghatározni, a közösség összetartásához és szervezéséhez hatalmas szükség van a helyi szintű együttműködésre.

Egyesületünk egy nemzetközileg is egyedülálló módszer know-how-ját tudja "csak" biztosítani, azonban a know-how sikeres alkalmazására, adaptálására a helyi szinten működő szervezetekre van szükség. Nélkülük a know-how csak elméleti tudás maradna.