Az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentése – Autonómia

Az Alapítvány 2008. évi Közhasznúsági jelentése

-

Narratív jelentés:

BRIDGE

2008-ban az BRIDGE programnak már csak az utómunkálatai folytak. Mivel az Európai Szociális Alap és a magyar központi költségvetés által finanszírozott EQUAL http://www.equalhungary.hu program teljes költségvetését a pályázók nem tudták felhasználni, újabb és újabb hosszabbítási lehetőségekre került sor. Ez egyrészt csábító volt, mert sok mindent éreztünk befejezetlennek, ugyanakkor számos esetben lehetetlen helyzetbe hozott nemcsak minket, hanem a partnereinket is, mert egy adott hosszabbítási pályázat beadása a végső kifizetést késleltette. Eközben a helyi foglalkoztatás megszakadt, és a piacra termelés sem kezdődhetett meg, amíg a program nem zárult le véglegesen.

Így került sor egy kutatás elvégzésére (Az összegzés itt olvasható: Béres Tibor – Lukács György: Kamatospénz a Csereháton. Esély 2008), majd a webshop kialakítására. Az eredményekről a http://www.equal-bridge.hu/ honlapon számolunk be.

2009-ben még mintegy 5 millió forintnyi visszatérítést várunk a programra megelőlegezett összegből.

TAPASZTALATÁTADÁS

Az EQUAL program keretén belül tematikus hálózatok alakultak. Alapítványunk a Roma Tematikus Hálózatban dolgozott együtt a Roma Polgárjogi Alapítvánnyal, a Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvánnyal, és a Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesülettel. Az együttműködésből egy tanulmánykötet és egy a résztvevők tevékenységét bemutató dvd született.

TAPASZTALATÁTADÁS OFA

Az Országos Foglalkoztatási Alapítvány (OFA) 2007-ben „Új kísérleti programok előkészítése, szakmai fejlesztő munka az OFA-ban” címmel ötlet pályázatot hirdetett. Az OFA Kuratóriuma 562/2007. (12. 10.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Tapasztalatátadás 2007/7145 program keretében 400.000 Ft-tal (ez volt a maximális pályázható összeg) díjazza Roma kertészeti program c. pályázatunkat.

MIKROFINANSZÍROZÁSI KUTATÁS

A varsói székhelyű mikrofinanszírozási központ http://www.mfc.org.pl/ megbízásából az OSI támogatásával egy hat országban zajló piaci szegmentációs kutatás részeként munkatársaink adott roma közösségek pénzügyi lehetőségeinek és igényeinek felmérését végezték. Az eredmények megjelenése 2009 második felében várható.

PAKIV

PAKIV nemzetközi programunk pár éve szófiai központtal, a budapesti irodától függetlenül, de annak háttértámogatását élvezve működik. Angol nyelvű beszámolók a http://pakivnet.org honlapon olvashatók. Mivel a cél az alapítvány PAKIV programjában kiképzett fiatal kelet-európai roma vezetők és facilitátorok hálózati működésének elősegítése, ez elképzeléseink szerint alakul. Amíg a szófiai székhellyel megalakult hálózat nem rendelkezik elég referenciával, az alapítvány gesztorszervezetként támogatja őket a pályázásban.

2008-ban kétfajta támogatást kaptak ez Európai Bizottságtól: egy általánosat, ami a hálózat felépítésére és fenntartására szolgál, és egy az aktív állampolgárságot elősegítő programtámogatást.

RÁDIÓ C

A Rádió C kht, amely egyharmad részének alapítványunk a tulajdonosa, kétféle támogatást kapott tőlünk 2008-ban. Egyrészt a személyi jövedelemadó 1%-át gyűjtöttük a részükre, másrészt mivel mint kht nem pályázhattak, mi az ő nevükben pályáztunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz környezetvédelmi műsorokra. Az így elnyert 1 millió forintot továbbítottuk, majd rendben elszámoltak, és az elszámolást továbbítottuk a minisztériumnak. www.radioc.hu

VAJDASÁGI ROMA SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

A külügyminisztérium által finanszírozott 10 millió forintos projekt folytatása a korábbi szomszédos országokban futott fejlesztő, tapasztalat átadási programjainknak. Ez számunkra, a kapcsolatokon túl tapasztalatot adott a kezdő roma szervezetekkel való munkában, alapja lehet nagyobb nemzetközi programoknak, öregbítette az alapítvány jó hírét külföldön.

Összegyűjtöttük a bejegyzett vajdasági roma- illetve pro-roma szervezetek adatait, összegeztük tevékenységeiket, felmértük eredményeiket és igényeiket. Mindennek alapján meghatároztuk a fejlesztési irányokat és felkészültünk a képzésekre, kidolgoztuk egy három hosszúhétvégés képzés tematikáját.

A csoportba szedett igényeknek megfelelően három hosszúhétvégés fejlesztő foglalkozást szerveztünk 20 fő számára. A képzésre nem csupán a romaszervezeti képviselők/aktivisták, hanem a helyi közösségekben megtalálható partnereik és a sajtó képviselői is meghívást kaptak. Végül két háromnapos mikrobuszos tanulmányutat (12 fő *2 alkalom) szerveztünk példaértékű magyarországi romaprojektekhez. A tanulmányutakra nem csupán a romaszervezeti képviselők/aktivisták, hanem a helyi közösségekben megtalálható partnereik, támogatóik és a sajtó képviselői is meghívást kaptak.

A képzések és a tanulmányutak után fejlesztési ötlettel rendelkező szervezetek projekttervezési munkájának segítettük szakértői tanácsadással. Végül internetes kiadvány született magyar és szerb nyelven a szervezetek múltjáról és jelenlegi tevékenységéről, valamint a projekt eredményeiről, amit egy zárkonferencián mutattunk be.

ESÉLYKASSZA

Az MFB 2008 decemberében egy kutatási projekt támogatását kezdte meg, amelynek célja egy Magyarországon eddig ismeretlen pénzügyi képzési módszer kidolgozása és tesztelése 10 településen és ezek kontroll településein a Mikrohitel Zrt-vel és a NOBA közösségi kölcsönzési kezdeményezéssel közösen. Az alapítvány feladatai a következők:

• előzetes felmérés;
• a program eljárásrendjének és dokumentációjának kidolgozása;
• csoportok szervezése 10 kiválasztott hátrányos helyzetű helyszínen, nehéz anyagi körülmények közt élő háztartásokból;
• pénzügyi képzés tananyagfejlesztése;
• pénzügyi képzés és mentorálás;
• megtakarítások gyűjtése a csoporttagok által;
• kisösszegű, kölcsönös kezességvállaláson alapuló hitelek nyújtása (csoportos hitelezés);
• programkövető értékelés;
• értékelő- és megvalósítható tanulmányok készítése a program országos adaptációja céljából.
A kutatási program 2008 decemberében indult, befejezése 2009 végre várható.

SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ ROMA AKTIVISTÁK KÉPZÉSE TOLNA MEGYÉBEN

A 2008 augusztusa és októbere között lezajlott, az NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) által HEFOP programból finanszírozott projekt a 2006-ban újonnan megválasztott CKÖ-k képzését célozta meg. A program az eredetileg tervezettnél két évvel később indult, amikorra már az 57 megalakult Tolna megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat egynegyede 2008-ra megszűnt vagy teljesen inaktív volt. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy ha találunk elegendő számú olyan roma aktivistát, aki szociális terülten dolgozik, akkor megcsináljuk.

A program keretében szociális és munkaügyi tréning, informatikai (ECDL) képzés, projektfejlesztés, mentorálás és két tanulmányút valósult meg. A tevékenységek eredményeként a résztvevők foglalkoztatási, jogi, gazdasági és számítógépes ismereteket szereztek, elkészült egy célcsoport specifikus, könnyen adaptálható, komplex munkaügyi képzési tematika és négy helyi fejlesztési terv (programterv).

A program eredményeként az ECDL tanfolyam 22 résztvevője közül 18, a szociális és munkaügyi képzés 23 résztvevője közül 21 fő végzett sikerrel.

Két szervezet benyújtott TÁMOP-os pályázatot, a Zombai Romákért Egyesület foglalkoztatási témájú pályázatának kidolgozását támogattuk. A Bonyhádi Romákért Egyesület önjáró, nem igényelte a támogatást.

A 11 753 227 Ft támogatási szerződésben rögzített összegből 10 272 567 Ft-ot tudtunk felhasználni felhasznált a projekt ideje alatt

FINANCIAL EDUCATION FOR VULNERABLE ADULTS (FEVA)

A Tempus Közalapítvány által támogatott projekt célja mikrofinanszírozással foglalkozó szervezetek munkatársainak tapasztalatcseréje, egy közös tananyag kidolgozása 9 ország szakembereinek részvételével.

2008-ban Krakkóban és Pozsonyban tartották a műhelyeket, a záró összejövetelre 2009 áprilisában Budapesten kerül sor.

TELEPÜLÉSI ESETTANULMÁNYOK

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében működő Gyerekesély Programiroda egy TÁMOP támogatást nyert el, amelynek része 15 esettanulmány készítése olyan kistelepülésekről, ahol a gyerekszegénységi mutatók rosszak, de viszonylag magas az utóbbi években oda került fejlesztési források aránya. Az adatbázis már tavasszal elkészült, a településeket (kistérségeket) is kiválasztottuk, háttérkutatást végeztünk. Az esettanulmányok készítése két körben zajlott. 2008-ban 13 készült el, a maradék kettő illetve a zárótanulmány 2009 első felében várható.

IDA – BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az OSI (Nyílt Társadalom Intézete) megbízta az Autonómia Alapítványt egy hároméves feltételes készpénz-juttatási program lebonyolításával. A program helyszínéül olyan településeket választottunk ki, ahol jelentős alacsony jövedelmű roma népesség él.

Az IDA-módszer tízéves múltra tekinthet vissza az Egyesült Államokban. Jelenleg már számos országban működik sikerrel, bizonyítékul szolgálva arra, hogy még a legszegényebb rétegek körében is lehetséges – több-kevesebb – rendszeres megtakarítás, amelyhez rendelt kiegészítő támogatás az úgynevezett matching fund, korábban el nem érhető vagyoni célok kitűzését is lehetővé teszi. Lényege a havi rendszerességű, kötött összegű megtakarítás, amelyet a program kiegészít saját forrásából, valamint olyan pénzügyi képzést is biztosít a részvevőknek, mely csökkenti gazdasági kiszolgáltatottságukat és növeli pénzügyi, jogi ismereteik szintjét.

Előnye, hogy a résztvevők aktív részesei annak a folyamatnak, amelynek a végén saját erőfeszítésük eredményeképpen elérik a kitűzött vagyoni céljaikat.

A program rövid távú célja, hogy segítségével a résztvevők a megtakarítások révén befektethessenek saját jövőjükbe, vagyontárgyak felhalmozására használhassák fel a megtakarításaikat és az azzal megszerzett kiegészítő támogatást. A hosszú távú cél annak bizonyítása, hogy a feltételekhez kötött készpénzjuttatási programok hatékonyabbak és eredményesebbek, mint a jelenlegi szociális rendszerben nyújtott segélyek, valamint a fenti céllal összhangban annak elősegítése, hogy a rövid-távú, pusztán létfenntartást biztosító szociális programokról a hangsúly inkább a rászorulókat a pénzügyi függetlenség elérésében segítő programokra kerüljön.

A hároméves programot 2008 végén lezártuk, végső értékelését Babusik Ferenc végezte.

VÁLLALATI SZEMLÉLETFORMÁLÁS A ROMÁK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

2008 végén pályáztunk A Civil szervezetek és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtása című kiírásra. A program keretén belül vállalatok szemléletén kívánunk meg változtatni abban az irányban, hogy szívesebben alkalmazzanak roma munkaerőt. A program decemberben beindult, de ténylegesen csak 2009-ben várhatók eredmények.

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak:

Kuratórium, felügyelő bizottság, munkatársak

KURÁTOROK 2008-ban:

Boros István (elnök)
Buzetzky Tünde
Dudás György
Csongor Anna (igazgató)
Szalai Júlia
Szuhay Péter
Varga István

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

Darvas Ágnes
Foltányi Zsuzsa

MUNKATÁRSAK 2008-ban:

Munkatársak:

Csongor Anna, igazgató

Nagy Mária, pénzügy

Nun András, programfelelős

Jennifer Tanaka, programfelelős

Rózsa Balázs, asszisztens

Állandó szakértők:

Béres Tibor, programfelelős

Kóródi Miklós, programfelelős

Lukács György, programfelelős

Vég Zoltán Ákos, projektfelelős

Részmunkaidős:

Lakatos Terézia, takarító
Réder Erika, könyvelés, munkaügy

Ösztöndíjasok:
Orsós György (ELTE, filozófia)
Rézműves Szilvia (ELTE, szociálpolitika)

Munkatársak az EQUAL programban:

Balogh Gyula
Bancsók János
Bancsók Jánosné
Dányi István
Horváth Zoltán
Kalocsai Erik
Kalocsai Tibor
Káló Károly
Káló Krisztián
Kótai Jenő
Lakatos József
Mata Szabolcs
Ruszó János
Ruszó Róbert
Ruszó Tibor

Munkatárs az IDA Programban:

Jákovics Vilmos