Az Alapítvány 2005. évi beszámolója – Autonómia

Az Alapítvány 2005. évi beszámolója

-

Narratív jelentés:

Az Autonómia Alapítványnak 2005-ben a következő fő programjai voltak:
– EQUAL program ’A Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja – BRIDGE’ Fejlesztési Társulás vezetőjeként
– Az előítélet-mentes foglalkoztatásért Tolna megyében
– Vojvodina and EU accession – Civil szervezetfejlesztés és EU-s tudástranszfer
– Drámapedagógiai módszer bevezetése a roma közösségi házak tevékenységi körébe

EQUAL program ’A Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja – BRIDGE’ Fejlesztési Társulás vezetőjeként

Az Autonómia fő tevékenysége 2005-ben a EQUAL támogatásával a ’A Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztési Programja – BRIDGE’ fejlesztési programjának lebonyolítása volt.

A program megvalósításának érdekében 2004-ben a következő szervezetek hozták létre a BRIDGE Fejlesztési Társulást: Az Autonómia Alapítvány, Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai Tagszervezete, Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete, a Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete, az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskola és a Mikrohitel Rt.

A projekt közvetlen céljai: Szakmásító illetve betanító képzést nyújtani mintegy 75 főnek kályhakészítő, faipari gépkezelő, kőműves, ács és kovács szakmában. A fenti képzéseket sikerrel elvégzett résztvevők vagy a projekt keretében kialakítandó brigádokban dolgoznak, vagy mikrohitel segítségével önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válnak. A foglalkoztatott résztvevők (20 hónapon keresztül) feladata lesz a települések rászoruló lakosságának leromlott állagú házait felújítani, energia-hatékony szigeteléssel, fűtőeszközzel ellátni. A projekt keretében létre kívánunk hozni egy faüzemet, ahol nyílászárók készítése és javítása zajlik, létrehozni egy kovácsműhelyt, ami a foglalkoztatáson túl képzési központ-ként és turista-látványosságként is működik.

A projekt közvetett céljai: Munkanélküli helyi roma lakosok szakmához, munkához és jövedelemhez jutnak, ezáltal családjuk életkörülményei javulnak. A hátrányos helyzetű, munkajövedelemmel nem rendelkező családok leromlott állagú épületei felújításra és korszerűsítésre kerülnek, energia-hatékony fűtési rendszerek és hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre, ezáltal a családok fűtési költségei jelentősen csökkennek, lakás- és életkörülményeik javulnak. A helyi roma szervezetek munkaerőpiaci kompetenciája jelentősen növekszik, stabil és aktív résztvevőivé tudnak válni a helyi szociális gazdaságnak, munkaerőpiacnak.

Az EQUAL program keretében minden Fejlesztési Társulás előtt lehetőség nyílott nemzetközi partnerek felkutatására, velük közös nemzetközi együttműködési megállapodások megkötésére. Ennek keretében a ’BRIDGE’ Fejlesztési Társulás két nemzetközi partnerséghez csatlakozott. PERQUALITAS név alatt spanyol, olasz és szlovák társulásokkal működünk együtt, míg az ENTERPRISE DEVELOPMENT nevű partnerséget rajtunk kívül angol, spanyol, dán és lengyel fejlesztési társulások alkotják.

2005-ben a projekt előkészítő szakasza folyt, majd július elsejével megkezdődött a végrehajtási szakasz első része. Részletes ismertetés a http://www.equal-bridge.hu/ honlapon található.

Az előítélet-mentes foglalkoztatásért Tolna megyében

2004 júliusában kezdtük, és 2005 júliusában fejeztük be ezt a programot Tamási, Paksi és Bonyhádi kistérségek; települések: Szekszárd, Bonyhád, Kisvejke, Varalja, Aparhant, Mórágy, Kajdacs, Tengelic, Kölesd, Magyarkeszi, Nagyszokoly településeken, Magyarkeszi Önkormányzatával, a Bonyhádi Független Roma Egyesülettel és a Kajdacsi Roma Egyesülettel közösen.

Tapasztalatunk szerint a romák alkalmazásának egyik legfontosabb akadálya, hogy a munkaadók nem rendelkeznek a munkavállalók anyagi és szociokulturális helyzetére vonatkozó megfelelő információkkal, és ezeket a hiányzó információkat pótolja az előítéletes viszonyulás. Így például a munkaadók egy része elfogadja azt az állítást, hogy a romák rossz munkaerő-piaci helyzetét szubjektív okok (például önnön lustaságuk) magyarázzák. Ezzel a kör bezárul, hiszen a munkaadó csak hatékony munkaerőt kíván alkalmazni.

Kétféle megoldási lehetőséget kínáltunk erre a csapdahelyzetre: A roma és nem roma társadalom (jelen esetben munkaerő-piaci) szereplőinek kommunikációját (munkaügyi összekötők, workshop-ok), megismerkedését és az előítéleteknek ellentmondó tapasztalatok széles körben történő elterjesztését (Tanulmányutak és kiadványok).
A munkaerő-piaci diszkrimináció elleni küzdelem azért jelentett kihívást, mert maga a diszkrimináció csak igen ritka esetben jelenik meg egyértelműen és igazolhatóan illetve hogy a magyarországi cigányok jelentős része el sem jut a diszkriminatív helyzetig. Ez ugyanis feltételezi, hogy a romák és nem romák közt származási alapon tesznek különbséget, azaz mindkét csoport eljut addig a helyzetig, hogy különbségtételre kerülhessen sor. Sajnos a romák jelentős része azonban el sem jut addig, hogy egy állásra azért utasítsák el jelentkezését egy nem romával szemben. Paradox módon, a egy anti-diszkriminációs munkaerő-piaci projekt első lépcsőjének a diszkriminációs lehetőségig történő eljuttatásnak kellene lennie.

A roma referensek bevonásával a korábban romákat alkalmazni vonakodó munkaadók is nyitottabbá váltak, valamint hatékony kommunikációs és konfliktuskezelési formák alakulnak ki munkaadók és munkavállalók közt a referensi hálózaton keresztül.

A magyarországi munkaadók nem ismernek sikeres, romákat foglalkoztató projekteket, holott szép számmal akadnak ilyenek. Ezek bemutatásával a munkaerő-piaci diszkriminációhoz vezető előítéletességet felválthatja az elfogadóbb, nyitottabb attitűd.

Phare ACCESS 2003 Makro 2003/004-347.02.02. (2003/004-02-02-0030) Vojvodina and EU accession – Civil szervezetfejlesztés és EU-s tudástranszfer

2005 szeptemberében kezdtük meg ezt a 13 hónapos programot a Tilger Mihály Polgárok Egyesület (Bácska-Topolya), a Testvériség Művelődési Egyesület (Bajsa) és a Pharo Drom Szervezet, (Horgos) és az Autonómia együttműködéseként.

A projekt általános célkitűzése a civil szektor erősítése a Vajdaságban, és egy olyan együttműködés kialakítása a térség civil szervezetei között, amely a Magyarországon felhalmozott Uniós gyakorlati tapasztalatokat időben elsajátítva, egy mind szélesebb körű tudatos információáramlással, jól szervezetten és felkészülten várja a közeledő EU-csatlakozást. Fontos feladatnak tartjuk az uniós gondolkodásmód mielőbbi kialakítását és népszerűsítését a térségben, és azt, hogy a civil szféra aktivistáinak figyelme ráirányuljon a pályázatok által nyújtotta lehetőségekre, amelyek eszközként szolgálnak kezdeményezéseik megvalósítására. Közvetett célunk ezáltal az is, hogy az NGO-k növekvő forrásszerzési képességeivel mind kiemeltebb szerephez jussanak az olyan, a Vajdaságban financiális okok miatt eddig még elhanyagoltnak tekinthető területek, mint például a környezetvédelem, az emberi jogok, vagy a szociális és társadalmi esélyegyenlőségek.

A projekt specifikus célja az EU-s ismeretek és forrásrendszerek, illetve a projekt-tervezés, pályázatírás, és pályázati dokumentáció elkészítése, a projektek gazdasági tervezése, a pályázati költségvetés elkészítése, a beszerzési eljárások menedzselése és a projekt lebonyolításával kapcsolatos elszámolás technikáinak megismertetése azoknak a vajdasági civil szervezeteknek a vezetőivel, aktivistáival, és gazdasági ügyintézőivel, amelyek csak kevés pályázati tapasztalattal rendelkeznek, pályázatíró tréningek formájában. Emellett a kiválasztott térség civil szervezetvezetőinek alkalma nyílik majd a projekt megvalósítása során, az általunk szervezett tanulmányutak keretében, az Autonómia Alapítvány által sikeresnek, jól működőnek és fenntarthatónak minősített magyarországi projektek megismerésére is.

Célcsoportunk egyrészt a partner szervezetek aktivistáiból áll, horgosi, topolyai, és bajsai alközponttal, másrészt a térség azon civil szervezeteinek az aktivistáiból, akiknek vagy már jelenleg is van valamilyen kezdődő kapcsolatuk a felsorolt partnerekkel, vagy a jövőben tervezik azokkal az együttműködést. A partnerszervezetek a következők: a Pharo Drom (Nehéz út) Szervezet egy horgosi cigány szervezet, amelynek tagjai cigány anyanyelvűek (gurvárok), a szerb elnökkel rendelkező Tilger Mihály Polgárok Egyesülete, egy szerbekből és magyarokból álló egyesület Topolyán, a bajsai Testvériség Művelődési Egyesület, egy magyarokból, szerbekből, szlovákokból, és cigányokból álló egyesület.

A megcélzott uniós programok természetéből adódóan már a projektötletek kidolgozási szakaszában is megjelentek a térség további partnerszervezetei, amelyek megkeresése, és bevonása szükségszerűen megvalósul majd a kész pályázatok elkészültéig, s mi ezt a folyamatot projektünk egyik fő célkitűzéseként tudatosan erősíteni kívánjuk a térség civil szervezeteinek összeírásával, megkeresésével, és egy életképes, jól működő hálózat kiépítésével, amely bázisául szolgál majd az EU által nyújtott lehetőségek megfelelő módon való felhasználására, a vajdasági civil szféra egyre tágabb körében.

A projekt 2005-2006-ban zajlik.

Drámapedagógiai módszer bevezetése a roma közösségi házak tevékenységi körébe

A projekt célja a roma közösségi házak tevékenységi körének bővítése, közösségformáló szerepük növelése. A projekt eredményeként a bevont roma közösségi házak szakemberei olyan új módszereket ismernek meg, mellyel a roma közösségek helyi társadalomban betöltött szerepe (a demokratikus döntéshozatalban való részvételük) növekszik.

A projekt részei: kommunikációs- és drámapedagógiai képzés (120 órás, a célcsoport igényeire kidolgozva) és projekt-tervezés és -menedzsment képzés (64 órás, a Phare ACCESS 2001-es programban, a Transzparens Alapítvány által kidolgozott tematika alapján), dráma-szakkörök indítása Gyomaendrődön, Pécsett, Bonyhádon és Mezőberényben, a helyi roma közösségi házakban, mentorálás (a Káva Egyesület részéről a drámapedagógiai munka, az Autonómia Alapítvány részéről a közösségfejlesztő, programszervező tevékenység szakmai segítése, különös tekintettel a projekt fenntarthatóságára) és a projekt eredményeinek bemutatása az országban.

A projekt 2005-2006-ban zajlik.

Egyéb tevékenységek

• 2005-ben az Autonómia Alapítvány a Fundación Secretariado General Gitano (FSGG) nevű szervezettel együttműködve résztvett a Roma kisebbség társadalmi befogadását szolgáló aktív politikák elősegítése című nemzetközi programban.
• Részvétel a PAKIV Európai Roma Alap nemzetközi roma facilitátorképző programjában együttműködő partnerként http://www.pakiv.org
• 2005-ben az alapítvány mentori segítséget nyújtott az Oktatási Minisztérium hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok beilleszkedését segítő programjához (a program keretében kiosztott összeg 800 millió forint volt)